Kulutusluottoja koskevaan sääntelyyn muutoksia 1.9.2019 alkaen

Sähköinen asiointi on 1.9.2019 lukien tullut pakolliseksi summaarisessa eli riidattomassa riita-asiassa muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Samalla summaaristen asioiden käsittely on keskitetty niin, että jatkossa summaarisia asioita käsittelevät Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.

Haastehakemuksen sähköistymisen lisäksi syyskuun alussa on tullut voimaan muutos kulutusluottoja koskevaan sääntelyyn. Kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:ssä luottokustannuksille on asetettu entistä tiukemmat rajat, jotka ovat luotonmyöntäjiä pakottavia:

  • Luottokorkoa ei saa sopia 20 % suuremmaksi
  • Luottokuluille on asetettu luoton määrään sidottu katto 0,01 % /päivä ja 150 €/ vuosi

Kulurajat koskevat kaikkia luottoja myönnetystä luottopääomasta riippumatta. Mikäli luotonmyöntäjä tai -välittäjä rikkoo asetettuja rajoja, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan.
 
Muuttuneen luottosääntelyn johdosta sähköisessä haastehakemuksessa tulee jatkossa ilmoittaa aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja kulutusluotosta. Tietojen antamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n uudessa 2 momentissa.


Jatkossa haastehakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

Koskee kaikkia luottosopimuksia 1.9.2019 lukien

Luottosopimuksen tunniste: tämä voi olla esimerkiksi sopimusnumero tai luottotilin numero taikka sopimustyyppi ja sopimuksen allekirjoituspäivä

Onko kuluttajalla ollut mahdollisuus tutustua vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottotietoihin ennen sopimuksen tekemistä ja onko luottosopimus ehtoineen ollut kuluttajan saatavilla niin, että kuluttaja on voinut ne tallentaa pysyvällä tavalla ja toisintaa muuttumattomina? Kyllä / ei -vastaus

Koskee kaikkia luottosopimuksia 1.1.2020 lukien

  • Luottojen todellinen vuosikorko 

Koskee uusia 1.9.2019 jälkeen myönnettyjä luottoja 1.9.2019 lukien

  • Myönnetyn luoton määrä tai jatkuvan luoton luottoraja
  • Luottosopimuksen voimassaoloaika päivinä
  • Haastehakemuksella tulee ilmoittaa päivämäärinä luoton myöntämispäivä ja sopimuksen päättymispäivä (kertaluottojen osalta aika lasketaan luoton myöntämispäivästä viimeiseen eräpäivään tai mikäli luotto on eräännytetty sopimusrikkomuksen vuoksi, eräännyttämispäivään; jatkuvien luottojen osalta aika lasketaan luoton myöntämispäivästä tosiasialliseen irtisanomispäivään)
  • Luoton korko
  • Luottokustannukset ja muut kulut yksilöitynä (jokainen kuluerä tulee olla eriteltynä omana rivinä ja kuluerällä tulee olla selite; esimerkiksi nostopalkkio, tilinhoitomaksu ja eräännyttämiskulu kukin omalle riville)

Lakimuutoksen johdosta sekä uusista että jo perinnässä olevista luotoista tulee ilmetä luottotuotekohtainen lyhyt kuvaus luotonmyöntämisprosessista (edellytetään 1.9.2019 lukien) sekä tieto luoton todellisesta vuosikorosta ja siitä, mitä eriä siihen on laskettu (edellytetään 1.1.2020 lukien).

Käräjäoikeuksien sähköinen haastejärjestelmä ei vielä tue muuttunutta kuluttajansuojalainsäädäntöä. Tästä huolimatta käräjäoikeudet edellyttävät, että edellä eritellyt tiedot käyvät ilmi haastehakemuksista. Asiakkaiden tulee voida esittää pyydetyt lisätiedot oikeudellista perintää varten.
 
Lue tästä aiheeseen liittyvä uutinen Oikeus.fi -sivulta.