Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Ajankohtaisia aiheita kansainvälisen verotuksen saralta

EU:n lainsäädännön kehittyessä ja muuttuessa yritysten erilaiset raportointi- ja compliance-velvoitteet lisääntyvät. Olemme koonneet tähän ajankohtaiskatsaukseen keskeisiä uutisia EU:n arvonlisäverotuksen digipaketista, muoviveron ja EU:n vihreän siirtymän suunnitelmasta.

EU:n arvonlisäverotuksen digipaketti (ViDA)

EU:n komissio julkaisi 8.12.2022 kattavan esityksen arvonlisäverotuksen digipaketista, jolla pyritään uudenaikaistamaan EU:n alv-järjestelmää vastaamaan digitalisaation haasteita. Digipaketin keskeiset osa-alueet ovat:

1. Uusi reaaliaikainen raportointijärjestelmä ja sähköisen laskutuksen laajentaminen

Arvonlisäveron raportointia kehitetään reaaliaikaisen raportoinnin suuntaan ja sähköisen laskutuksen pakollisuutta laajennetaan. Näillä muutoksilla on tarkoitus vähentää EU-maihin sijoittautuneiden yritysten arvonlisäveroon liittyviä raportointi- ja hallinnointikuluja ja tehostaa taistelua EU:ssa tapahtuvia arvonlisäveropetoksia vastaan.

2. Arvonlisäverosäädösten päivitys alustataloudessa toimivien majoitus- ja kuljetuspalveluiden tarjoajien osalta

Esityksen mukaan sähköisen alustan ylläpitäjän tulee veloittaa ja tilittää arvonlisävero, jos palvelun tarjoaja ei veloita sitä. Esimerkiksi online-järjestelmän kautta tapahtuva lyhytaikainen huoneiston vuokraus (alle 45 vrk) rinnastetaan hotellimajoitukseen ja on siten arvonlisäverotuksen piirissä. Näillä muutoksilla alustapalveluiden kautta majoitus- ja kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset ovat kilpailutilanteessa jatkossa samalla viivalla perinteisten palvelutarjoajien kanssa.

3. Arvonlisäveron raportoinnin erityisjärjestelmän OSS (One Stop Shop) laajentaminen

OSS-järjestelmää on tarkoitus laajentaa (B2C) kuluttajakauppaa käyviin yrityksiin siten, että jatkossa yritysten on mahdollista hoitaa kaikkiin muihin EU-maihin kuluttajille suuntautuvan myynnin arvonlisäveron raportointi rekisteröitymällä vain yhteen EU-maahan arvonlisäverovelvolliseksi ja raportoida kaikkien EU-maiden arvonlisävero yhden portaalin kautta.

Lisäksi laajennuksen myötä yritysten välisissä (B2B) myynneissä maan sisäisen arvonlisäveron käännetyn menettelyn soveltamiseksi kaikissa EU-maissa riittäisi, että ostaja on alv-rekisteröitynyt myyntimaassa (ostajalta ei enää vaadita kiinteää toimipaikkaa niin kuin joissakin jäsenvaltioissa tällä hetkellä). Samoin EU-maasta toiseen tapahtuvien yrityksen omien tavaroiden siirtojen raportointi on tapahtuisi jatkossa OSS-järjestelmän kautta.

Maahantuontien raportointi I-OSS (Import One Stop Shop) järjestelmän kautta tulee pakolliseksi sähköistä kauppapaikkaa ylläpitäville, EU-maihin kuluttajakauppaa käyville toimijoille. Osana muutosta esitetään vuonna 2020 käyttöönotettujen raportointihelpotusten (niin sanotun Quick Fix) muuttamista siten, että Call of Stock-varastoihin tapahtuva raportointi poistuu käytöstä 1.1.2026 alkaen.

Nämä muutokset eivät kuitenkaan mahdollista ulkomaisen arvonlisäveron vähennysten raportointia OSS-järjestelmässä. Mahdolliset ulkomaisiin ostoihin liittyvät paikallisen arvonlisäveron vähennykset tulee jatkossakin hoitaa ulkomaisen arvonlisäveron takaisinhaun kautta tai rekisteröitymällä arvonlisäverovelvolliseksi kyseiseen maahan.

Plastic Tax eli muovivero

Maaliskuussa 2022 YK:n 175 jäsenvaltiota hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan vuoteen 2024 mennessä pyritään laatimaan kansainvälinen sopimus muovijätteen ja saastumisen vähentämiseksi. Samoin EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin yhtenä tavoitteena on, että kaikesta EU:ssa muodostuvasta pakkausjätteestä vähintään 70 % on kierrätettävissä vuoteen 2030 mennessä.

Tältä pohjalta useat maat ovat kehittäneet tai ovat kehittämässä omia verojärjestelmiä muovipakkausten verottamiseksi (”Plastic Tax”). Alla yhteenveto muutamista Euroopan maista, joissa järjestelmä on jo käytössä tai sen käyttöönottoa on jo valmisteltu pitkälle:

Plastic Tax Iso-Britanniassa

Iso-Britanniassa Plastic Tax koskee 1.4.2022 jälkeen Iso-Britanniassa valmistettuja tai Iso-Britanniaan maahantuotuja pakkauksia, joiden koostumuksesta alle 30 % on kierrätysmuovia. Vero on 200 GBP / 1000 kg ja sekä tuotantoketjuissa käytetyt että kuluttajille myytävät pakkaukset kuuluvat veron piiriin.

Yrityksen, joka valmistaa tai maahantuo Iso-Britannian veron piirissä olevia pakkauksia tulee rekisteröityä ja jättää veroilmoitukset neljännesvuosittain. Tietyt tuotteet ja alle 10 000 kg suuruiset erät on vapautettu verosta.

Plastic Tax Espanjassa

Espanjassa Plastic Tax tulee voimaan 1.1.2023 ja raportointi tapahtuu samassa syklissä alv-ilmoitusten kanssa. Plastic Taxilla verotetaan muovia sisältävien pakkausten valmistusta, maahantuontia ja yhteisöhankintaa. Raportointia varten ulkomaisilta yhtiöiltä vaaditaan paikallinen veroedustaja.

Veron määrä on 0,45 € kilolta kierrättämättömiä muovipakkauksia. Näin ollen muovin ei tarvitse olla pakkauksen päämateriaali plastic taxin soveltamiseksi, vaan useampaa kuin yhtä materiaalia sisältävät tuotteet verotetaan kierrättämättömän muovisisällön painon mukaan. Lääkkeiden ja muiden terveydenhuoltoon ja sairaalakäyttöön tarkoitettujen tavaroiden muovipakkaukset ja pienen volyymin toimijat (kun kertakäyttöisen muovipakkauksen paino ei ylitä 5kg kuukaudessa) on vapautettu verollisuudesta.

Plastic Tax Italiassa

Italiassa veron oli määrä tulla käyttöön vuoden 2023 alusta, mutta käyttöönottoa lykättiin toistaiseksi. Yrityksiltä edellytetään rekisteröitymistä, ja ulkomaiset yritykset tarvitsevat myös edustajan.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan vero on 0,45 € / KG muovia, ja raportointi tapahtuu kvartaaleittain. Vero koskee muun muassa muovipulloja ja -kasseja, sekä pakkauksia. Jotkin muovit jäävät veron soveltamisalan ulkopuolelle, kuten esimerkiksi lääkevalmisteiden pakkaukset.

Plastic Tax Sloveniassa

Sloveniassa vero koskee kaikkia pakkauksia (sekä muovisia ja muita pakkauksia). Vero on 33,38 € / vuosi. Yrityksen tulee jättää veroilmoitukset neljännesvuosittain. Tietty käyttö ja alle 15 000 kg suuruiset vuosittaiset erät on vapautettu verosta.

Hiilirajamekanismi (CBAM)

Hiilirajamekanismi eli Carbon Border Adjustment Mechanism on osa Euroopan komission esittämää ilmastopoliittista 55-valmiuspakettia, jolla edistetään EU:n ilmastotavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hiilirajamekanismilla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan samanlainen maksu kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupassa. Tällä tavoin pyritään ehkäisemään niin sanottua hiilivuotoa, eli tuotannon siirtämistä EU-maista maihin, joissa ympäristösääntely on matalampaa.

Joulukuussa 2022 on päästy alustavaan yhteisymmärrykseen 55-valmiuspaketin keskeisimmistä lainsäädäntöehdotuksista, ja tämänhetkisen tiedon mukaan yksinkertaistetut raportointivelvollisuudet ja siirtymävaihe hiilirajamekanismin lopulliseen käyttöönottoon alkavat lokakuussa 2023. Raportointivelvollisuus koskettaa alussa tiettyjä hyödykkeitä, kuten sementtiä, alumiinia, lannoitteita, sähköenergian tuotantoa, vetyä, rautaa ja terästä. Siirtymävaiheen tarkoituksena on kerryttää dataa maahantuotavien tavaroiden päästöistä, ja yritysten tulisi raportoida tiedot kvartaaleittain raportoinnista vastaavalle viranomaiselle.

Siirtymävaiheen on tämänhetkisen tiedon mukaan määrä päättyä vuonna 2026, jolloin yritysten täytyy raportoinnin lisäksi ostaa CBAM-sertifikaatteja, joiden kustannus riippuu maahantuotavien tavaroiden päästöjen suuruudesta.

Kaiken kaikkiaan hiilirajamekanismilla on tulevaisuudessa merkittävä vaikutus yritysten toimintaan, minkä vuoksi yritysten on hyvä arvioida raportointivelvollisuuksien ja lisäkustannuksien vaikutuksia omassa toimitusketjussaan jo hyvissä ajoin.

 

Nenna Kaski                                               Pauli Rahikainen
VAT Consultant                                         Senior VAT Advisor

Intrum Arvonlisäveropalvelut on erikoistunut kansainväliseen ja kotimaiseen arvonlisäverokonsultointiin sekä ulkomaan alv:n takaisinhakuun jo 30 vuoden ajan. Tarjoamme konsultointia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä alv-kysymyksissä ja järjestämme arvonlisäverotukseen liittyviä koulutuksia myös räätälöitynä. Lisätietoa löydät täältä.