Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Vahva talouslukutaito lisää hyvinvointia ja auttaa varautumaan kriiseihin

Kuudetta YK:n kansainvälisen koulutuksen päivää vietetään 24. tammikuuta teemalla, joka painottaa oppimisen merkitystä rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Talousosaaminen on yksi arjen perustaidoista, joka lisää hyvinvointia sekä vahvistaa koko yhteiskunnan kykyä varautua poikkeustilanteisiin ja selviytyä kriiseistä.

Talouslukutaidolla on yhteys henkiseen hyvinvointiin ja optimismiin. Talouslukutaidon kuilu näkyy kuluttajien suhtautumisessa tulevaisuuteen. Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan heikon talouslukutaidon omaavat pitävät epätodennäköisempänä, että tulisivat koskaan vaurastumaan tai että heidän taloudellinen tilanteensa paranisi seuraavien 12 kuukauden aikana.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan vahvan talouslukutaidon omaavat kuluttajat suhtautuvat tulevaisuuteen muita toiveikkaammin.
Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan vahvan talouslukutaidon omaavat kuluttajat suhtautuvat tulevaisuuteen muita toiveikkaammin.

Vahva talouslukutaito antaa mahdollisuuden selviytyä luottavaisin mielin taloudellisista haasteista aina tietoon perustuvien sijoituspäätösten tekemisestä velan tehokkaaseen hallintaan. Taloudellinen luottamus lisää myös mielenrauhaa ja vähentää stressiä.

– Taloudellisen lukutaidon ja henkisen hyvinvoinnin välinen riippuvuussuhde vahvistaa käsitystä siitä, että talouskasvatus on investointi taloudelliseen hyvinvointiin, yleiseen elämänlaatuun ja tulevaisuuden uskoon. Se edistää henkilökohtaisen talouden hallinnan tunnetta, jolloin ihmiset voivat sopeutua, suunnitella ja tehdä sellaisia valintoja, jotka turvaavat heidän taloudellisen hyvinvointinsa, Suomen Intrumin yritysvastuupäällikkö Anna Johnson-Ferguson sanoo.

Oikeusministeriö ja Suomen Pankki ovat laatineet kansallisen talousosaamisen strategian, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista ja ymmärrystä sen merkityksestä oman elämän hallinnassa. Asia on vahvasti mukana myös hallitusohjelmassa, jossa tavoitteena on tehdä Suomesta maailman talousosaavin kansa.

– On hyvä, että asiaan on tartuttu ja käynnissä on useita hankkeita, joilla talousosaamista edistetään. Talousosaamisen vahvistaminen onnistuu vain useiden toimijoiden yhteistyöllä, sillä esimerkiksi talousosaamisessa eri väestöryhmittäin on eroja. Toimia ei tarvita vain lasten ja nuorten osaamisen kehittämiseksi vaan myös aikuisväestöä pitäisi tavoittaa. Koska ilmiö on laaja-alainen eri toimijoiden yhteistyön tarve korostuu, Johnson-Ferguson sanoo.

Talousosaamisen vahvistaminen auttaa varautumaan häiriöihin ja selviytymään kriiseistä

Maailman viimeaikaiset tapahtumat ovat huolestuttavia ja aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä sekä taloudellista epävarmuutta. Nyt geopoliittinen ympäristö on saavuttamassa vastakkainasettelun ja epävarmuuden tason, jota monet meistä eivät ole koskaan ennen nähneet. Vaikutukset talouteen näkyvät edelleen jatkuvana epävarmuutena, kasvavina riskeinä ja kuluttajien taloustilanteen heikkenemisenä. Hybridivaikuttamisen kasvanut riski ja sen monet keinot lisäävät kotitalouksien ja kuluttajien uhkaa joutua sellaisen hybridivaikuttamisen kohteeksi, joka voi vaikuttaa omaan taloustilanteeseen.

Talousosaamisen edistäminen vahvistaa koko yhteiskunnan kykyä varautua ja toipua kriiseistä ja poikkeustilanteista. Hyvä taloustilanne mahdollistaa säästöjen kerryttämisen yllättävien menojen varalle sekä kotivaran ja sopivan kokoisen hätäkäteiskassan kokoamisen.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan vahvan talouslukutaidon omaavilla on todennäköisemmin säästöjä odottamattomien tilanteiden varalta.
Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan vahvan talouslukutaidon omaavilla on todennäköisemmin säästöjä odottamattomien tilanteiden varalta.

– Yksilötasolla vahva talouslukutaito antaa paremmat valmiudet selviytyä henkilökohtaiseen talouteen kohdistuvista häiriötilanteista. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa henkilökohtainen talouskriisi voi aiheutua myös ulkopuolisen tahon aiheuttamasta häiriöstä, kuten olemme huomanneet korkojen nousun sekä sähköhintojen yllättäen muuttuessa. Mitä useamman yksilön oma talous on tasapainossa ja kriiseihin on varauduttu, sitä vähemmän häiriötilanteet kuormittavat yhteiskuntaa ja häiriöiden vaikutus jää heikommaksi, Johnson-Ferguson painottaa.

 

Miten talouslukutaitoa mitattiin?

Kyselyssämme pyydettiin vastaajia arvioimaan asteikolla 1–10 omaa osaamistaan talouteen liittyvissä taidoissa, kuten esimerkiksi kotitalouden budjetin laatimisessa ja taloudellisten tavoitteiden asettamisessa. Vastaajat, jotka antoivat itselleen pisteitä 8 tai enemmän, luokiteltiin vahvan talouslukutaidon omaaviksi.  Vastaajat, jotka antoivat itselleen 3 pistettä tai vähemmän arvioitiin heikon talouslukutaidon omaaviksi. Vastaajat, jotka saivat korkeat pisteet, antoivat todennäköisemmin oikean vastauksen yksinkertaiseen kysymykseen inflaation vaikutuksesta energialaskuihin (51 prosenttia vs. 36 prosenttia). 

Tietoja Eurooppalaisesta kuluttajien maksutaparaportista 2023

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2023 (European Consumer Payment Report 2023) on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Maakohtainen otanta on vähintään 1000 vastaajaa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 19. heinäkuuta ja 1. syyskuuta 2023 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti ja Euroopan laajuinen raportti. Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti on julkaistu 16. marraskuuta 2023.