Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Positiivinen luottotietorekisteri lisää vastuullisuutta luottomarkkinoilla

Edellisellä hallituskaudella aloitetun positiivisen luottotietorekisterihankkeen h-hetki lähestyy. Verohallinnon ylläpitämän rekisterin käyttöönotto alkaa 1.huhtikuuta 2024. Positiiviseen luottotietorekisteriin ilmoitetaan tiedot luottosopimuksen mukaan myönnetyistä kuluttajaluotoista ja niihin rinnastuvista luotoista. Lisäksi Kela ilmoittaa tiedot opintolainojen takaussaatavista. Hankkeen tavoitteena on paitsi ehkäistä ylivelkaantumista, myös edistää vastuullista luotonantoa.

Oikeusministeriön vuonna 2018 teettämässä selvityksessä arvioitiin tarvetta kerätä ja jakaa luotonhakijoiden maksukyvystä kertovia positiivisia luottotietoja. Selvityksen myötä tarve positiivisille luottotiedoille kävi ilmeiseksi ja hanke vastaa luottomarkkinoilla, kotitalouksien velkaantumisessa ja kansainvälisissä käytännöissä tapahtuneeseen kehitykseen. Selvityksestä saadussa lausuntopalautteessa katsottiin laajalti, että positiivisen luottotietojärjestelmän perustaminen on kannatettavaa erityisesti ylivelkaantumisen hillitsemiseksi, mutta myös esimerkiksi vastuullisen luotonannon edistämiseksi. Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä - Valto (valtioneuvosto.fi)

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön 1. huhtikuuta 2024

Ylivelkaantumisen torjuntaan liittyvien tavoitteiden arvioidaan täyttyvän parhaiten sillä, että positiivinen luottotietorekisteri on keskitetty valtakunnallinen rekisteri, joka on julkisen vallan ylläpitämä. Viranomaisen rekisteri mahdollistaa sen, että luotonantajat velvoitetaan luovuttamaan tietoja ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseen voidaan kohdistaa viranomaisvalvontaa.

Verohallinnon tulorekisteriyksikön ylläpitämään rekisteriin ilmoitetaan kaikki lain piirissä olevat kuluttajaluotot ja niihin rinnastettavat luotot sekä tiedot luoton muutoksista. Ilmoitusvelvollisuus on luoton myöntäjällä. Lisäksi rekisteriin ilmoitetaan seuraavat tiedot:

  • Luoton maksuviivetiedot. Luotonantajilla on velvollisuus ilmoittaa vähintään 60 päivää kestäneet maksuviiveet ja luoton eräännyttämistä koskeva tieto positiiviseen luottotietorekisteriin. Tämä lisää luottotietojen tasalaatuisuutta ja velallisten yhdenvertaista kohtelua, koska maksuviivetietojen näkyminen luottotietoraportilla ei olisi kunkin luotonantajan käytänteistä riippuvainen ja luottotietojen laadussa ei olisi luotonantajakohtaisia eroja.
  • Tiedot velkajärjestelystä ja yrityksen saneerauksesta. Näitä pidetään välttämättöminä sen varmistamiseksi, että luottotietoraportista ilmenee, että luoton tiedot eivät päivity rekisteriin sen vuoksi, että luonnollinen henkilö on velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa.
  • Luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskennassa tarvittavat tuloja koskevat tiedot, jotka otetaan myös huomioon luottokelpoisuuden arvioinnissa (Verohallinnolta saatava tieto).

Kenelle rekisteristä voi luovuttaa tietoja?

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja:

  • Luotonantajille luotonannossa tehtävää luottokelpoisuuden arviointia varten. Luovutettavat tiedot kattavat ne tiedot, joita jo nykyisin on käytettävä luonnollisen henkilön luottokelpoisuuden arvioinnissa, ja jotka ovat välttämättömiä rekisterin ensisijaisen käyttötarkoituksen ja tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Sähköisen asiointipalvelun kautta yksityishenkilöille, joilla on oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä tai hän voi tehdä itselleen vapaaehtoisen luottokiellon.
  • Viranomaisille, jotka tarvitsevat tietoja rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luottomarkkinoiden valvontaan ja seurantaan liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi sekä päätöksentekonsa tueksi. 

Vaikutuksia luottojen saatavuuteen ja hinnoitteluun

Kattavien luottotietojen saatavuus suoraan rekisteristä voi luotonhakijoiden näkökulmasta mahdollisesti helpottaa luottojen hakemista ja luottojen kilpailuttamista, koska luottotietoraporteilta suoraan saatavat tiedot voivat korvata nykyisin luottohakemuksilla yksityiskohtaisemmin ilmoitettavat tiedot. Tämä on omiaan lisäämään kilpailua luottomarkkinoilla.

Positiivinen luottotietorekisteri mahdollistaa ajantasaisten tulo- ja velkatietojen tarkistamisen. Tämä voi vaikeuttaa luottojen saatavuutta nykyiseen verrattuna erityisesti niissä tapauksissa, joissa luotonantaja ei ennen rekisterin käyttöönottoa olisi myöntänyt luottoa, jos saatavilla olisi ollut oikeat tiedot luotonhakijan veloista ja tuloista. Tämä vaikutus luotonsaannin vaikeutumiseen olisi rekisterille asetettujen tavoitteiden mukainen (HE 22/2022).

Tavoitteena ylivelkaantumisen ehkäisy ja vastuullisen luotonannon edistäminen

Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista luomalla parempi tietopohja sekä yksittäisiin luotonantotilanteisiin että rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan. Luotonsaanti vaikeutuisi ylivelkaantumisvaarassa oleville henkilöille.

Rekisterillä varmistetaan luotettavien tietojen saaminen luotonhakijan taloudellisesta tilanteesta arvioitaessa luotonhakijan luottokelpoisuutta luotonantotilanteessa. Tavoitteena on myös, että luonnolliset henkilöt rekisteröityinä saavat kootusti yhdestä paikasta ajantasaisen tiedon omista luotoistaan. Tarkoituksena on edistää kotitalouksien tietoisuutta omasta taloudellisesta tilanteestaan, millä voidaan ehkäistä ylivelkaantumista.

Rekisterillä pyritään varmistamaan myös riittävän laajapohjainen ja kattava tietopohja viranomaisille, jotka tarvitsevat tietoja rahoitusmarkkinoiden vakauden ja luottomarkkinoiden valvontaan ja seurantaan liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi sekä päätöksentekonsa tueksi. Tavoitteena on, että viranomaisilla olisi entistä helpompi keino saada tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa luotettavia ja kattavia tietoja rahoitus- ja luottomarkkinoista.

Vaikutukset kotitalouksien ja luotonsaajien asemaan

Lain on arvioitu kokonaisuutena ennaltaehkäisevän erityisesti harkitsematonta ylivelkaantumista, sillä luotonantajilla olisi mahdollisuus – ja kuluttajaluottojen osalta velvollisuus – tarkistaa luotonhakijaa koskevat ajantasaiset tiedot luottotietorekisteristä luoton myöntämistä harkittaessa.

Sähköisen asiointipalvelun kautta velalliset pääsevät tarkastelemaan velkavelvoitteita koskevia luottotietorekisteriin merkittyjä tietoja, mikä antaa heille paremmat mahdollisuudet seurata omaa taloudellista tilannettaan. Osa ylivelkaantumisesta voi aiheutua siitä, että velallisilla on puutteellinen ymmärrys lainojensa määristä tai kuukausittaisten lainanhoitokustannusten kokonaismäärästä. 

Positiivinen luottotietorekisteri voi kuitenkin parantaa mahdollisuuksia luotonsaantiin sellaisille luotonhakijoille, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin lainaa riskiprofiilinsa epäselvyyden takia.

Hallituksen esityksen (HE 22/2022) mukaan positiivisella luottotietorekisterillä voi olla vaikutusta myös maksuhäiriömerkintöihin, sillä oletettavasti merkittävä osuus maksuhäiriöistä johtuu kulutusluotoista. Tiedon lisääntymisellä luotonhakijalle aiemmin myönnettyjen luottojen kokonaismääristä olisi todennäköisesti maksuhäiriömerkintöjä ennalta estävää ja vähentävää vaikutusta, kun luotonhakijalle ei yhtä helposti myönnettäisi uusia luottoja.

Toisaalta positiivinen luottotietorekisteri yhdessä luottotietolakiin aiemmin ehdotettujen maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen muutosten kanssa voisi parantaa maksuhäiriömerkinnän saaneiden velallisten mahdollisuutta saada luottoa erityisesti niissä tilanteissa, joissa velallinen on suoriutunut veloistaan ja maksuhäiriömerkinnät on poistettu. Hyvä positiivinen tieto voi vakuuttaa luotonantajat myöntämään lainaa silloin, kun sitä ei myönnettäisi negatiivisten luottotietojen perusteella.

Nyt jäämme odottamaan rekisterin avautumista ja seuraamaan sen todellisia vaikutuksia yksityisten henkilöiden velkaantumisen ennaltaehkäisyssä.

Minna Peltonen, projektipäällikkö, tuote- ja palvelukehitys, Intrum Oy

Minna Peltonen
Projektipäällikkö, tuote- ja palvelukehitys
Intrum Oy

Lue myös aiemmin aiheesta julkaistu blogikirjoituksemme: Tiedätkö, miten positiivinen luottotietorekisteri vaikuttaa luoton myöntäjiin?