Talouslukutaito antaa nuorelle eväitä elämään

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan nuorilla aikuisilla on aiempaa heikompi käsitys omasta velkatilanteestaan ja he ovat muita ikäryhmiä huolestuneempia hintojen ja korkojen noususta. Kansainvälinen rahaviikko 20.-26.3. on hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten talousosaamista. Elinkustannusten ja korkojen noustessa nuorten taloustietämyksen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan suomalaisten talouslukutaito on hyvällä tasolla. Inflaatio ja korkojen nousu voivat kuitenkin tuoda monelle itsenäistyvälle nuorelle haasteita, joita he eivät ole aiemmin kohdanneet. Tutkimuksen mukaan hyvän talouskasvatuksen saaneet kuluttajat pystyvät paremmin selviytymään talouden taantumasta ja suhtautuvat tulevaisuuteen toiveikkaammin. Itsenäistyvät ja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavat nuoret tarvitsevat luotettavaa taloustietoa, jotta he pääsevät omille jaloilleen ja kokevat kuuluvansa lähiyhteisöihinsä ja yhteiskuntaan.  Mahdollisuus osallistua työelämään, vapaa-ajan viettoon ja sosiaaliseen toimintaan edellyttää kuitenkin myös oman talouden hallintaa.

Nuorten käsitys veloista heikentynyt, mutta valmius kulutustottumusten muutokseen vahva

Kuluttajista 18-21-vuotiaat ovat eniten huolissaan (56 prosenttia) hintojen ja korkojen noususta, mutta eivät ole varmoja, mitä nämä muutokset merkitsevät heidän taloudelliselle hyvinvoinnilleen. Huolestuttavaa on, että nuorilla aikuisilla ei tutkimuksen mukaan ole selkeää käsitystä velkatilanteestaan. Heistä 28 prosenttia kertoi, ettei heillä ole yhtä tarkkaa käsitystä lyhytaikaisten luottojensa määrästä kuin vuotta aiemmin.

Nuoret ovat kuitenkin hereillä ja muita ikäryhmiä valmiimpia tekemään muutoksia kulutustottumuksiinsa, vaikka se tarkoittaisi sosiaalisten aktiviteettien vähenemistä. Nuorista 67 prosenttia kertoi aikovansa muuttaa kulutustottumuksiaan kompensoidakseen inflaation ja korkojen nousun vaikutusta talouteensa ja heistä 51 prosenttia kertoi vähentävänsä eniten sosiaaliseen elämään liittyvää kuluttamista, kuten ravintoloissa käyntiä. Kaikissa ikäryhmissä 62 prosenttia aikoi muuttaa kulutustottumuksiaan ja 43 prosenttia vähentää sosiaaliseen elämään liittyvää kulutusta.

”Itsenäistä elämää aloittelevat ja ensimmäiseen omaan kotiin muuttavat nuoret ovat herkässä elämänvaiheessa, jossa asumisen ja elämisen kustannukset voivat tulla heille yllätyksenä. Jos tässä vaiheessa velkaantuu vakavasti, voi olla vaikeaa päästä jaloilleen ja riski syrjäytymiselle on suuri. Hyvä talouslukutaito antaa edellytyksiä hallita omaa taloutta ja sitä kautta parantaa elämänhallintaa ja mahdollisuuksia päästä vahvemmin osaksi yhteiskuntaa”, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Vastaajat, jotka kertoivat, ettei heillä ole yhtä tarkkaa käsitystä lyhytaikaisista luottojensa määrästä kuin vuotta aiemmin

Vastaajat, jotka kertoivat ettei heillä ole yhtä tarkkaa käsitystä lyhytaikaisten luottojensa määrästä kuin vuotta aiemmin.
Kolmanneksella nuorista 18-21-vuotiaista aikuisista ei ole yhtä hyvää käsitystä lyhytaikaisista luotoistaan kuin vuotta aiemmin.

Nuoret luottavat yhtä paljon somevaikuttajiin kuin pankin asiantuntijoihin

Suurin osa 18-22-vuotiaista kertoi luottavansa eniten omaan äitiinsä (39 prosenttia) ja isäänsä (33 prosenttia) etsiessään tietoa talousasioista. Nuorista 30 prosenttia ja kaikista ikäryhmistä 34 prosenttia luottaa eniten internetistä löytämiinsä tietoihin.

Nuoret luottavat muita ikäryhmiä enemmän sosiaalisen median vaikuttajiin talousasioissa.  Heistä 16 prosenttia kertoi luottavansa eniten sosiaalisen median vaikuttajiin, kun he etsivät tietoa omien talousasioidensa hoitamiseen. Pankin asiantuntijat olivat samalla viivalla somevaikuttajien kanssa, sillä yhtä moni nuorista vastasi luottavansa pankin asiantuntijoihin. Kaikkien ikäryhmien vastaajista vain viisi prosenttia kertoi luottavansa sosiaalisen median vaikuttajiin ja 31 prosenttia luottaa eniten pankin asiantuntijoihin.

”On  hienoa, että nuoret luottavat vanhempiinsa, mutta talouskasvatuksen ei pitäisi nojata vain kotien tarjoamaan tietoon. Kaikissa perheissä ei ole valmiuksia tarjota riittävää taloudellista tietoa ja tukea. Huono-osaisuus ja köyhyys voivat siirtyä seuraavalle sukupolvelle, jos nuoret eivät saa luotettavaa taloustietoa itsenäisen elämän alkuun kodin ulkopuolelta. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti olisi hyvä kiinnittää huomiota luotettavan tiedon saatavuuteen nuorille luontevissa sosiaalisen median kanavissa”, Iskala painottaa.

Lähtee, joihin nuoret luottavat eniten etsiessään tietoa talousasioista

Lähtee, joihin nuoret luottavat eniten etsiessään tietoa talousasioista,
Nuoret luottavat useimmiten eniten vanhempiinsa etsiessään tietoa talousasioista.

Seitsemän vinkkiä ja budjettimalli oman talouden hallintaan

Talouden yleiseen tilanteeseen ei voi yksilötasolla juuri vaikuttaa. Oman talouden osalta kannattaa kuitenkin tutkia, millaisia muutoksia olisi mahdollista tehdä. Tietyt toimintatavat kantavat niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Kokosimme seitsemän vinkkiä oman talouden hallintaan ja laadimme budjettimallin, jonka voi ladata ja ottaa käyttöön oman talouden suunnittelussa.


Tietoja ECPR-tutkimuksesta

Intrumin eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2022 (European Consumer Payment Report 2022) kerää tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 24 Euroopan maassa. Vuoden 2022 kyselyyn osallistui yhteensä 24 011 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin vuoden 2022 heinä- ja syyskuun välisenä aikana. 

Muut lähteet: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/nuorten-syrjaytymisen-ehkaisy 17.3.2023