Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Velkajärjestelylakiin muutoksia 1.7.2022

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin eli velkajärjestelylakiin tulee muutoksia 1.7.2022 alkaen. Muutosten taustalla on uudelleen järjestelyä ja maksukyvyttömyyttä koskeva EU:n direktiivi. Velkajärjestelylakiin tehdään myös muita kuin EU:n direktiivin edellyttämiä muutoksia. Muutoksia tehdään samalla myös yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin eli yrityssaneerauslakiin, mutta tässä käsitellään vain velkajärjestelylakia.

EU:n direktiivistä johtuvat muutokset liittyvät erityisesti elinkeinotoimintansa lopettaneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyn helpottamiseen. Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön ja

  1. maksukyvyttömyys johtuu jostain velallisesta itsestään riippumattomasta olosuhteiden muutoksesta, kuten sairastuminen tai
  2. velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen määrä suhteessa velallisen maksukykyyn.


Edellä mainittuja ehtoja ei jatkossa vaadita sellaiselta velalliselta, jolla on hänen aiemmin harjoittamaansa elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja. Edellytyksenä olisi vain tällaisen velallisen maksukyvyttömyys. Jos velallinen edelleen harjoittaa elinkeinotoimintaa velkajärjestelyn hakemisen aikaan, ei edellä mainittuja helpotuksia sovelleta, vaan tilannetta tarkastellaan jo aiemmin voimassa olleiden säännösten mukaan.

Velkajärjestelylaissa sanotaan, että jos velallisella ei ole maksuvaraa jostain väliaikaisena pidettävästä syystä, kuten esimerkiksi lyhytaikainen työttömyys tai velallinen ei tällaisen syyn vuoksi pysty maksamaan velkojaan vähäisenä pidettävää määrää enempää, velkajärjestelyä ei voida myöntää. Tämä ei ole tähänkään asti koskenut yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana elinkeinotoimintaa harjoittavaa velallista. Laki muuttuu nyt niin, että säännöstä ei sovelleta myöskään velalliseen, jolla on hänen aiemmin harjoittamaansa elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja.

"Aiemmin vahvistettu maksuohjelma on este vain, jos se on vahvistettu uuden velkajärjestelyn hakemista edeltäneiden 13 vuoden aikana."

Tähän asti velkajärjestelyn yhtenä esteenä on ollut se, että velalliselle on jo aiemmin myönnetty velkajärjestely eli hänelle on vahvistettu maksuohjelma. Laki muuttuu nyt niin, että aiemmin vahvistettu maksuohjelma on este vain, jos se on vahvistettu uuden velkajärjestelyn hakemista edeltäneiden 13 vuoden aikana, tai aiemmin vahvistettu maksuohjelma ei ole vielä päättynyt.

Maksuohjelman keston osalta laki muuttuu niin, että myös niin sanottujen 0-ohjelmien kesto on jatkossa 3 vuotta. 0-ohjelmalla tarkoitetaan, että velallisella ei ole lainkaan maksuvaraa velkoihinsa. Aiemmin tällaiset ohjelmat ovat olleet viiden vuoden pituisia.

Elinkeinotoimintaa edelleen harjoittavan velallisen velkajärjestelyyn pääsyyn liittyen on vielä mainittava lakiin tuleva muutos, jonka mukaan elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja ei voida järjestellä velkajärjestelylain mukaisesti, jos on ilmeistä, että velkojalle tuleva kertymä olisi arvoltaan pienempi kuin mitä velkoja saisi velallisen konkurssissa. Tämä niin sanottu konkurssivertailu tehdään ilman velallisen omistusasunnon huomioimista.

"Pyrkimys helpottaa velkajärjestelyyn pääsyä ja lieventää säännöksiä velallisen kannalta katsottuna."

Nyt tehtäville, kuten monille aiemminkin velkajärjestelylakiin sen voimassa ollessa tehdyille muutoksille, on kuvaavaa niiden pyrkimys helpottaa velkajärjestelyyn pääsyä ja lieventää säännöksiä velallisen kannalta katsottuna. Viimeksi mainitusta voidaan mainita esimerkkeinä maksuohjelman keston lyhentyminen ja velalliselle maksuohjelman aikana kertyvistä lisäsuorituksista velalliselle itselleen jäävän määrän korottaminen.

Muutosta koskeva säädös: Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, säädöskokoelman numero 389/2022.

Muutosta koskeva hallituksen esitys: HE 238/2021.

Esko Heinämäki Lakimies Intrum Oy
Esko Heinämäki, lakimies Intrum Oy