Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Vapaaehtoinen velkajärjestely ja velkojen kohtuullistaminen

Tammi-syyskuussa 2018 käräjäoikeuksiin jätettiin yli 3 200 yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusta, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta. Tässä haastattelussa Intrumin perintäasiantuntija Riitta Lehvä-Korpi avaa yksityishenkilöiden velkojen järjestelyn prosesseja ja Intrumin roolia niissä.

Intrum on tavalla tai toisella mukana lähes kaikissa suomalaisten yksityishenkilöiden velkajärjestelyissä. Riitta Lehvä-Korpi, olet työskennellyt yksityishenkilöiden velkojen järjestelyiden parissa jo lähes 25 vuotta! Millaisena näet perintäyhtiön roolin velkajärjestelyssä?
 
–Osaava luotonhallinnan kumppani auttaa asiakasta löytämään velkatilanteeseensa  parhaan ratkaisun käytettävissä olevista vaihtoehdoista. On sekä velallisen että toimeksiantajien etu, että velka-asioiden hoidossa käytetään yhtä asiantuntevaa ja kokenutta tahoa, joka osaa viedä prosessia eteenpäin tasapuolisesti kaikkien osapuolten etua valvoen, ja asianomaisille mahdollisimman vaivattomalla ja joustavalla tavalla.
 
Maksuhäiriöiden määrä lisääntyy tällä hetkellä voimakkaammin kuin maksuhäiriöisten määrä, eli käytännössä samat henkilöt velkaantuvat enemmän. Vapaaehtoinen sopiminen on aina ensisijainen keino saada velka maksetuksi.
 
–Henkilön velkaantuessa oleellista on saada velkaantuminen pysähtymään sekä auttaa henkilöä hoitamaan velkansa. Jos velkoja on paljon sekä lukumääräisesti että euromääräisesti, niiden hoitaminen ei yleensä enää onnistu tekemällä jokaisen velkojan kanssa oma maksusuunnitelma vaan tarvitaan muita keinoja. Tällöin velallinen ohjataan ottamaan yhteyttä velkaneuvontaan ja velkaneuvonnan avustuksella velallisen velkojen maksamisesta laaditaan vapaaehtoinen velkasovintoehdotus. Velkojien tulee hyvän luotonanto- ja perintätavan mukaisesti myötävaikuttaa sovinnon syntymiseen, mutta tokikaan mitään velvollisuutta ei ole suostua ehdotettuihin maksujärjestelyihin. Vapaaehtoinen velkasovintoehdotus käsitellään kuten virallinen velkajärjestelyhakemus ja mikäli edellytykset velkasovinnolle täyttyvät eikä sovinnolle ole velkajärjestelylain mukaisia esteitä ja velallisella on vähäistä enemmän maksuvaraa veloilleen, joiden lukumäärä ei ole kohtuuton, ehdotus mitä suurimmalla todennäköisyydellä hyväksytään, Lehvä-Korpi opastaa.

Velkojen kohtuullistamisen perustana on aina perusteellinen pohdinta 

On myös tilanteita, joissa velallisen maksukyky riittää velkojen maksuun kertasuorituksella, mikäli esimerkiksi velkojen korkoja ja perintäkuluja kohtuullistetaan. Velallinen voi saada rahoitusta kertasuoritukseen esimerkiksi Takuusäätiön takauksella myönnettävästä pankkilainasta. Kertasuoritusta ja kertasuorituksella maksettavan määrän suuruutta harkitessa vertaillaan kumpi on velkojan kannalta kannattavampaa kertasuoritus vaikka ehkä pienempikin summa vai virallinen velkajärjestely kolmen vuoden maksuohjelmineen ja mahdollisine lisäsuorituksineen.

Milloin yksityishenkilön velkajärjstely on se oikea ratkaisu?

Lehvä-Korven mukaan virallinen velkajärjestely on paras, mikäli henkilön maksukyky ei riitä kaikkien velkojen maksamiseen eikä velkojien kanssa päästä sovintoratkaisuun tai velallisen maksukyky on vähäinen. Yksityishenkilön velkajärjestelyyn voivat hakeutua sekä yksityishenkilöt että pienyrittäjät, jotka asuvat vakituisesti Suomessa.
 
Velkajärjestelyyn pääsemiseksi velallisen tulee täyttää velkajärjestelylain mukaiset edellytykset, toisin sanoen, velallinen on maksukyvytön ja maksukyvyn heikentyminen johtuu esimerkiksi sairaudesta, työttömyydestä tai muusta olosuhteiden muutoksesta, joka pääasiassa ei ole velallisen omaa syytä. Lisäksi velkajärjestelylle ei tule olla esteitä. Esteiksi luetaan muun muassa, että velallisen velkaantumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina tai että henkilö on tilapäisesti maksukyvytön. Tilapäinen maksukyvyttömyys tarkoittaa muun muassa sitä, että velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt väliaikaisesti esimerkiksi opiskeluiden tai äitiysloman vuoksi.
 
Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudesta. Velkajärjestelyn aloittamisen ja maksuohjelman vahvistamisen jälkeen velallinen aloittaa maksuohjelman mukaisten suoritusten maksamisen. Mikäli velallisella on maksuvaraa, on maksuohjelman pääsääntöinen kesto on kolme vuotta. Mikäli velallisella ei ole maksuvaraa tai velkajärjestely on aloitettu painavilla syillä esteestä huolimatta, on maksuohjelman kesto viisi vuotta. Mikäli velallisen maksuvara paranee maksuohjelman aikana tietyn ennalta määrätyn itselle parantuneesta maksuvarasta jäävän osuuden yli, tulee hänen tulee maksaa velkojilleen lisäsuorituksia. Lain tavoitteena on turvata velkojen takaisinmaksu mahdollisimman kattavasti, kuitenkin henkilön maksuvara huomioiden.

Mitkä ovat onnistuneen velkajärjestelyn askelmerkit?

–Ensimmäinen askel ja velallisen tärkein tehtävä on huolehtia, että kaikki hänen velkansa ovat mukana velkajärjestelyhakemuksessa. Toisena askeleena maksuohjelman vahvistamisen jälkeen on se, että velallinen maksaa maksuohjelmassa maksettavaksi määrätyt kuukausierät ajoissa ja maksuohjelman mukaisesti. Tässä kohtaa autamme velallista lähettämällä hänelle maksutiedot kaikista meillä valvottavana olevista veloista, joiden kuukausierät velallinen voi maksaa yhtenä eränä ja yhdellä viitteellä. Jos velallinen ei maksa ohjelman  mukaisesti, lähetämme hänelle muistutuksen, ja näin erät eivät pääse unohtumaan. Kolmas askel on se, että velallinen seuraa taloudellisen tilanteensa kehittymistä, ja mikäli se kohenee, hän oma-aloitteisesti tarkistuttaa esimerkiksi velkaneuvonnan avustuksella onko hänelle syntynyt lisäsuoritusvelvollisuutta ja mikäli on, maksaa lisäsuoritukset velkojille vuosittain, Lehvä-Korpi selventää.

Milloin ulosotto tulee ajankohtaiseksi?

On huomattava, että kaikki velalliset eivät laissa mainittujen esteiden vuoksi pääse velkajärjestelyn piiriin tai muutoin halua hakeutua velkajärjestelyyn. Tällöin ulosotto jää ainoaksi vaihtoehdoksi, jossa kaikkia päätöksellisiä velkoja peritään velallisen ulosmitattavasta tulosta ulosottomiehen toimesta.
 
Mikäli velallisella on velkoja ulosotossa ja velallisen tulosta ulosmitataan suoritusta velkojille, ei velallisella useinkaan ole mahdollisuutta enää maksaa vapaaehtoisesti velkojaan. Tällöin on sekä velkojan että velallisen kannalta paras ratkaisu, että kaikki velat toimitetaan perittäväksi ulosoton kautta.
 
Myös velkajärjestelyvelallinen voi joutua ulosmittauksen kohteeksi. Pääperiaatteena on, että sen jälkeen kun velalliselle on vahvistettu velkajärjestely, ei velkoja enää peritä ulosoton kautta, vaan velallisen tulee maksaa vapaaehtoisesti velkojille maksuohjelmassa maksettavaksi määrätyt suoritukset. Mikäli velallinen ei näin tee, voidaan velkajärjestelymaksuohjelma toimittaa ulosottoon ja ulosotto alkaa tämän jälkeen perimään velalliselta maksuohjelmassa maksettavaksi määrättyä kertymää.

Kolmen kohdan muistilista

 1. Velkajärjestelyä hakee aina velallinen. 
 2. Kunnan talous- ja velkaneuvonta auttaa velallista, pyytää velkojilta veloista saldotiedot, laatii velkajärjestelyhakemuksen, tekee laissa määrätyt vapaaehtoiset sovintoesitykset ja mikäli vapaaehtoisen velkasovintoon ei päädytä tai siihen ei ole edellytyksiä (esim. maksukyky puutuu kokonaan, velkoja on paljon), toimittaa velkajärjestelyhakemuksen käräjäoikeudelle.
 3. Intrum opastaa loppuasiakasta hakeutumaan kunnan velkaneuvontaan, jossa asiakas saa apua kokonaisvelkatilanteensa selvittämiseksi ja mahdollisten kokonaisvaltaisten ratkaisujen löytämiseksi. Usein huomaamme ettei asiakkaalla ole kykyä eikä mahdollisuutta selvitä ilman erillistä järjestelyä veloistaan ja neuvomme ryhtymään muihin toimenpiteisiin.

Intrumin palvelut pähkinänkuoressa vapaaehtoisessa velkasovinnossa

 • Hoidamme perintäprosessin aikana alkavat vapaaehtoisiin velkasovintoihin ja velkajärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ja huolehdimme, että etu velkojan etu huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 
 • Saatuamme vapaaehtoisen velkasovintoehdotuksen, tarkistamme sen ja tarvittaessa pyydämme velkojien suostumuksen ehdotukseen. Pääsääntöisesti suostumme vapaaehtoiseen velkasovintoon vastaavin edellytyksin kuin viralliseen velkajärjestelyyn.
 • Vapaaehtoisessa velkasovinnossa velalliselle laaditaan, yleensä velkaneuvojan toimesta, vastaava maksuohjelma kuin virallisessa velkajärjestelyssä. Maksuohjelman kesto on yleensä vähintään kolme vuotta, ja se sisältää vastaavan lisäsuoritusvelvollisuuden kuin virallisessa velkajärjestelyssä. Mikäli kaikki velkojat suostuvat vapaaehtoiseen velkasovintoon, lähetämme velalliselle maksuyhteystiedot maksuohjelman mukaisten maksuerien suorittamista varten ja seuraamme maksuohjelman toteutumista. Tarvittaessa muistutamme ja perimme velallista maksuerän suorittamatta jättämisestä.
 • Lopetamme vapaaehtoisen velkasovinnon valvonnan, kun maksuohjelma on päättynyt ja velallinen on täyttänyt maksuohjelman mukaiset velvoitteensa.

Intrumin palvelut virallisessa velkajärjestelyssä

 • Hoidamme perintäprosessin aikana alkavat velkajärjestelyt kokonaisvaltaisesti alusta loppuun. Huolehdimme saldoilmoituksen antamisesta velallisen velkajärjestelyhakemusta varten velallisen tai velkaneuvojan pyynnöstä. Tarkistamme ja tarvittaessa lausumme hakemuksen johdosta. Mikäli velkajärjestelyhakemus hylätään tai hakemus jää sillensä, jatkamme perintää normaalisti. 
 • Käräjäoikeuden tekemän velkajärjestelyn aloittamispäätöksen jälkeen tarkistamme velkajärjestelyn piiriin kuuluvien saatavien saldot ja ilmoitamme muutoksista käräjäoikeudelle tai käräjäoikeuden määräämälle selvittäjälle.
 • Käräjäoikeuden vahvistettua maksuohjelman, lähetämme velalliselle maksuyhteystiedot maksuohjelman mukaisten maksuerien suorittamista varten ja seuraamme maksuohjelman toteutumista. Tarvittaessa muistutamme velallista maksuerän suorittamatta jättämisestä.
 • Mikäli velallinen ei pysty noudattamaan maksuohjelmaa, lähetämme maksuohjelman ulosoton kautta perittäväksi.
 • Päätämme velkajärjestelyn valvonnan, kun maksuohjelma on päättynyt ja velallinen on täyttänyt maksuohjelman mukaiset velvoitteensa.

Voimme vastaanottaa toimeksiannon velkajärjestelyn hoitamisesta missä tahansa velkajärjestelyn vaiheessa. Toimeksiannon velkajärjestelyn valvontaa varten voi meille antaa myös erääntymättömän saatavan osalta niin sanottuna valvontatoimeksiantona. On myös mahdollista antaa meille toimeksianto lisäsuoritusvelvollisuuden tarkistamiseksi maksuohjelman päättymisen jälkeen. Tällöin toimeksianto tulee antaa ennen kuin kaksi vuotta maksuohjelman päättymisestä on kulunut.

Intrumin statistiikkaa koskien velkajärjestelyjä Suomessa vuonna 2018

 • 38 % rekisteröidyistä maksuohjelmista kestää kolme vuotta
 • 47 % rekisteröidyistä maksuohjelmista kestää viisi vuotta
 • 64 % velkajärjestelyistä ovat kertyviä ohjelmia, eli velallisen maksuvarasta kertyy suoritusta veloille
 • 48 % velallisista on miehiä, joista suurin joukko eli
 • 44 % sijoittuu ikähaarukkaan 35-50 vuotta