Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Yrityssaneerauslaki uudistuu kesäkuussa

1.6.2023 astuu voimaan yrityssaneerauslain muutos, joka sujuvoittaa ja yksinkertaistaa saneerausmenettelyä siihen liittyviä vaiheita keventämällä. Muutoksella edistetään yritysten pääsyä joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn, mikä vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä sekä mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa saneerausmenettelyyn. Lainmuutoksen myötä velkojan on entistä tärkeämpää huomioida tulevat muutokset saataviensa turvaamiseksi sekä suurempien luottotappioiden minimoimiseksi.

Käsittelen tässä blogikirjoituksessa yrityssaneerauslain keskeisimpiä muutoksia niin velkojan, velallisyrityksen kuin itse prosessinkin näkökulmasta.

Määräpäivien huomioiminen ja merkitys velkojan saatavien turvaamiseksi

Nykyisen saneerauskäytännön mukaan velkojilla on mahdollisuus ilmoittaa saatavansa tuomioistuimen asettamien määräaikojen jälkeenkin, mikäli tieto saatavasta on ilmoitettu selvittäjälle ennen ohjelman vahvistamista. Velkojien saatavailmoituksia on näin ollen voinut saapua koko menettelyn keston ajan, mikä on johtanut tarpeeseen korjata saneerausohjelmaa. Tämä ei ole menettelyn sujuvuuden eikä kustannustehokkuuden kannalta perusteltua.

Uuden lain myötä saatava voitaisiin ilmoittaa määräajan jälkeenkin kuten konkurssissa jälkivalvontana, josta seuraa jälkivalvontamaksu.

Yrityssaneerauksessa jälkivalvontamaksun sijaan tulevasta suorituksesta tehdään saneerausohjelmassa vähennys, jonka suuruus vastaisi jälkivalvontamaksua konkurssissa. Tällöin velkojalle saneerausohjelman mukaan tulevasta suorituksesta vähennetään määrä, jonka suuruus on yksi prosentti ilmoitetun saatavan tai lisävaatimuksen määrästä. Vähennettävä määrä on kuitenkin aina vähintään 600 ja enintään 6 000 euroa.

Muutoksen myötä velkojan onkin entistä tärkeämpää seurata tuomioistuimen asettamia määräaikoja saatavien ilmoittamiselle suurempien luottotappioiden välttämiseksi. 

Velallisen oikeus irtisanoa sopimuksia laajenee

Voimassa olevan yrityssaneerauslain perusteella velallisella on oikeus päättää saneerausmenettelyn alettua vuokra- ja leasingsopimukset ennenaikaisesti kahden kuukauden irtisanomisajalla ilman lisäedellytyksiä.

Lainmuutoksen myötä velallinen voi selvittäjän suostumuksella jatkossa irtisanoa myös muita kuin rahasuoritukseen perustuvia kestosopimuksia, mikäli se on saneerausmenettelyn jatkamisen ja saneerausohjelman toteuttamisen kannalta välttämätöntä. Tällaisia sopimuksia voivat olla pitkäaikaiset sopimukset, jotka velvoittavat erilaisiin osasuorituksiin, esimerkiksi vaiheittain etenevät projektit, kuten rakennusprojektit sekä pitkäaikaiset ja säännölliset toimitussopimukset, joissa velallisyhtiö on tavarantoimittajana.    

Sopimuksen irtisanomisesta toiselle sopimusosapuolelle aiheutuva vahinko on saneerausvelkaa, joita järjestellään saneerausohjelmassa kuten muitakin saneerausvelkoja.

Lainmuutoksen myötä niin uusien kuin kestosopimusten sitovuuteen ja riskeihin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomioita.

Selvittäjän ensiarvio korvaa taloudellisen perusselvityksen

Velallisyrityksestä laadittavasta taloudellisesta perusselvityksestä luovutaan ja se korvataan selvittäjän antamalla ensiarviolla.

Ensiarvio tulee laatia kuukauden kuluessa saneerausmenettelyn aloittamisesta ja se sisältää olennaiset sekä hakemukseen nähden uudet tai poikkeavat tiedot velallisen taloudellisesta tilanteesta ja maksuvaikeuksien syistä. Selvittäjä antaa myös arvion velallisyrityksen elinkelpoisuudesta, tervehdyttämiskeinoista sekä menettelyn jatkamisen kannalta merkittävistä seikoista.     

Uudistus sujuvoittaa prosessia sekä nopeuttaa arviota menettelyn jatkon kannalta, sillä ensiarvion havaintojen perusteella menettelyä joko jatketaan tai siihen haetaan keskeytystä. 

Saneerausohjelman nopeaa vahvistamista tuetaan

Nopeutetussa menettelyssä saneerausohjelman vahvistaminen vaatii kirjallisen hyväksynnän velkojilta tietyin edellytyksin.

Lainmuutoksen myötä enemmistövaatimusta madaltamalla saneerausohjelman nopea vahvistaminen helpottuu.

Saneerausohjelma voidaan lainmuutoksen myötä vahvistaa nopeutetusti, jos hyväksyntä saadaan velkojilta, joiden saatavat ovat yhteensä vähintään 70 % saatavien kokonaismäärästä ja jokaiselta sellaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 10 % saatavien kokonaismäärästä. 

Vaihtoehtoisesti ohjelma voidaan vahvistaa, jos hyväksyntä saadaan velkojilta, joiden saatavat ovat yhteensä vähintään 60 % saatavien kokonaismäärästä ja jokaiselta sellaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 10 % saatavien kokonaismäärästä, mikäli velallisen tulee maksaa ohjelmaehdotuksen mukaan vähintään 25 % kunkin velkojan saatavan määrästä viimeistään vuoden kuluessa saneerausohjelman vahvistamisesta.

Mikäli tarvittava hyväksyntä saneerausohjelmalle saadaan velkojilta jo tässä vaiheessa menettelyä, keventää se sitä niin ajallisesti kuin kustannustenkin näkökulmasta.  

Taina Majuri, Collection Specialist, Intrum Oy

Taina Majuri
Collection Specialist
Intrum Oy