Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Mitä perintä ja sitä seuraava jälkiperintä on?

Perinnällä tarkoitetaan vapaaehtoisia ja oikeudellisia toimia, joilla velkojan saatavaa yritetään saada kotiutettua eräpäivän jälkeen. Jos perintätoimenpiteet eivät ole tuottaneet tulosta ja lasku joudutaan kirjaamaan luottotappioksi, ei peli kuitenkaan ole vielä menetetty, vaan perintätoimenpiteitä voidaan jatkaa jälkiperinnän keinoin. Jälkiperintä on tyypillisesti luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää ja asiakaspalvelua. Jälkiperintätyö on varsin pitkäjänteistä asiakkaan rinnalla kulkemista. Vaikka asiakkaan taloudellinen tilanne ei juuri tällä hetkellä mahdollistaisi velan maksua, elämäntilanne ja maksukyky useimmiten muuttuvat vuosien kuluessa.

Jälkiperinnän keinot ja sitä kautta tuloksetkin saattavat vaihdella eri toimijoiden kesken suurestikin. Intrumissa jälkiperintä on aktiivista toimimista ja fokuksessa on aina asiakas ja hänen kokonaisvelkojensa tilanne. Asiakkaan kohtaamiseen panostetaan erityisesti. Asiat hoidetaan vastuullisesti ja inhimillisesti kerralla kuntoon. Kun maksamisesta sovitaan, tehdään se asiakkaan kaikki jälkiperintävelat huomioiden. Tavoitteena on aina sopia asiakkaan kanssa kaikkien velkojen maksusta vapaaehtoisella maksusuunnitelmalla.

Jälkiperinnässä maksukykyä selvitetään säännöllisesti

Asiakkaan maksukyvyn säännöllinen selvittäminen on edellytys parhaiden ja oikea-aikaisten perintätoimenpiteiden valinnalle. Maksukyvyn selvittämiseksi käytössämme on velkojalta saamiemme toimeksiannon perustietojen lisäksi julkiset, ulkopuolisten rekisterien tiedot sekä Intrumin omat asiakaskohtaiset tiedot muun muassa asiakkaan maksukäyttäytymisestä sekä maksukyvystä. Asiakasta voidaan motivoida maksamaan erilaisten kampanjoiden avulla kirjeitse, puhelimitse ja tekstiviestein. Ja tarpeen tullen, perintää jatketaan oikeusteitse ulosottotoimenpiteisiin saakka.

Samalla huolehdimme velkojien saatavista niin, että ne pysyvät perintäkelpoisina aina lopulliseen vanhenemiseen asti. Tarvittaessa hoidamme myös kaikki velkajärjestelyihin, yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyvät toimenpiteet velkojan puolesta sekä perimme mahdolliset kuolinpesien jako-osuudet.

Oikeuden päätösten toimittaminen ulosottoon ja ulosottohakemusten uudistaminen on osa jälkiperinnän toimintaa

Veronpalautukset ovat merkittävä yksittäinen ulosmittauksen kohde. Veronpalautusten maksamisessa on tapahtunut viime vuosina muutos, minkä myötä myös ulosotossa on ollut tarpeen muuttaa veronpalautusten ulosmittauskäytäntöä aikataulujen osalta. Enää veronpalautuksille ei ole yhtä, kaikille yhtenäistä maksupäivää joulukuussa, vaan veronpalautuksia maksetaan heinäkuusta joulukuuhun, riippuen verovelvollisen verotuksen päättymisajankohdasta.

Tämä on ohjannut myös jälkiperinnän toimintaa ulosoton passiiviperinnän käytön laajentamiseen. Ulosoton passiiviperinnällä tarkoitetaan sitä, että jos asiakkaalta ei löydetä ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta ja hänet todetaan ulosotossa varattomaksi, voi velkoja hakemuksen yhteydessä pyytää saatavaa merkittäväksi passiivirekisteriin varattomuuden toteamisen jälkeen. Tällöin saatava tulee huomioiduksi veronpalautusten ulosotossa seuraavat kaksi vuotta varattomuusesteen päiväyksestä lukien. Passiiviperintä on laajalti otettu käyttöön Intrumissa tänä vuonna ja siten varmistamme, että toimeksiantaja-asiakkaidemme täytäntöönpanokelpoiset saatavat ovat veronpalautusten ulosmittauksissa mukana.

Verohallinto maksoi veronpalautuksia tämän vuoden heinäkuussa 183 000 asiakkaalle yhteensä 170 miljoonaa euroa. Eniten veronpalautuksia maksettiin elokuussa. Tänä vuonna elokuussa palautuksia sai 1,7 miljoonaa verohallinnon asiakasta, yhteensä noin 724 miljoonaa euroa.

Tiivistettynä jälkiperinnässä on kyse pitkäaikaisesta, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivasta ja yleensä jo vanhempien saatavien perinnästä. Hyvällä asiakaspalvelulla varmistamme, että löydämme asiakkaan kulloiseenkin maksukykyyn sopivimmat ratkaisut. Intrumin jälkiperintä toimii 50 ammattilaisen voimin ja viime vuonna tilitimme toimeksiantaja-asiakkaillemme noin 71 miljoonaa euroa jälkiperittävistä. Näin autamme omalta osaltamme pitämään talouden pyörät pyörimässä yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Jälkiperinnän osastopäällikkö, Minna Roos

Minna Roos
Jälkiperinnän osastopäällikkö
Intrum Oy