Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Positiivinen luottorekisteri - osaratkaisu ylivelkaantumisen ehkäisyyn

Suomalaisten kuluttajien viime vuosina kasvuaan jatkanut ylivelkaantuminen ja maksuhäiriöiden merkittävä lisääntyminen on yhteiskunnallinen ongelma, johon tulee puuttua erilaisin keinoin. Suomen hallitus esittää hallitusohjelmassaan yhdeksi ratkaisuksi positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä.

Nykyisellään luotonanto yksityishenkilöille perustuu niin sanottuun negatiiviseen luottotietoon eli henkilön maksuhäiriötietoihin. Maksuhäiriötietoja ovat muun muassa tieto yksipuolisesta tuomiosta tai kuluttajaluottoa koskeva maksuviivetieto. Maksuhäiriötieto on voimassa 2-4 vuotta ja sillä on negatiivisia vaikutuksia henkilön jokapäiväiseen elämään: Pankkilainan saaminen ja asunnon vuokraaminen vaikeutuvat ja pienetkin asiat, kuten puhelinliittymän tai internet-yhteyden saaminen voi estyä.

Lainan maksamatta jättäminen ei välttämättä aiheuta maksuhäiriötä heti, sillä maksamatonta velkaa koskeva yksipuolinen tuomio annetaan usein vasta kuukausien kuluttua maksuvaikeuksien alkamisesta ja velan laiminlyönnistä. Kuluttaja voi tänä aikana ajautua entistä suurempiin taloudellisiin vaikeuksiin pyrkiessään vaikkapa kuittaamaan aiempaa velkaa uudella, korkeakorkoisella velalla.

Merkintä on lähes poikkeuksetta stigma, joka nykyisellään säilyy vuosikausia ja vaikeuttaa elämää.

Positiivisella luottotiedolla arvioidaan henkilön todellinen maksukyky

Valmisteilla olevassa lakihankkeessa positiiviseen luottorekisteriin ehdotetaan sisällytettäväksi positiivista luottotietoa eli tietoa henkilön palkkatuloista, etuuksista sekä henkilölle jo myönnetyistä luotoista. Rekisteristä yritys näkee nykyistä paremmin henkilön taloudellisen tilanteen sekä todellisen maksukyvyn ja voi kohdistaa luotolliset palvelunsa maksukykyisille asiakkaille sekä estää maksuvaikeuksissa olevien ylivelkaantumista. Luotonsaanti helpottuu sekä yrityksen että kuluttajan näkökulmasta.

Rekisterin avulla parannetaan myös luottomarkkinoita kuvaavien tietojensaantia, joita viranomainen tarvitsee valvoessaan luottomarkkinoiden toimintaa. Asialla on vaikutusta lopulta myös rahoitusjärjestelmän vakauteen ja luotettavuuteen.

Valmisteilla oleva lainsäädäntö tulee väistämättä lisäämään luotonantajien velvollisuuksia. Yrityksen tulee jatkossa ilmoittaa kuluttajalle myöntämänsä luotot positiiviseen luottorekisteriin sekä huolehtia tiedon välittämiseen vaadittavien teknisten rajapintaratkaisujen rakentamisesta. Tämä tulee aiheuttamaan alkuvaiheessa luottoa myöntäville yrityksille lisää kustannuksia lisääntyneen työn sekä vaadittujen tietojärjestelmämuutosten muodossa.

Todellisen taloudellisen tilannekuvan saamiseksi tarvitaan kuitenkin jokaisen luotonantajan panosta, sillä vain siten voidaan saavuttaa hankkeelle asetettu tavoite ja ehkäistä kuluttajan ylivelkaantumista.

Maksuhäiriömerkintäajan lyhentäminen auttaa taloudellista toipumista

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen on toinen toimi, joka tähtää ylivelkaantuneiden aseman helpottamiseen ja taloudellisen toimintakyvyn palautumiseen. Hankkeen yhteydessä ehdotetaankin myös negatiivisen luottotiedon eli maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen huomattavaa lyhentämistä. Säilytysaikojen lyhentämistä koskevat muutokset tullaan tekemään luottotietolakiin ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan yhtäaikaisesti positiivisen luottorekisterin käyttöönoton kanssa.

Hankkeen eteneminen vaatii uutta lainsäädäntöä

Nykyisen lainsäädännön mukaan luotonantajat eivät voi saada henkilön tuloja koskevia tietoja tulorekisteristä, jonka johdosta positiivisen luottorekisterin perustaminen vaatii kokonaan uutta lainsäädäntöä.

Oikeusministeriön työryhmät asetettiin maaliskuussa 2020 valmistelemaan positiivisen luottorekisterin lainsäädäntöä ja maksuhäiriöiden lyhentämiseen liittyviä muutoksia luottotietolakiin. Hallituksen esityksen valmistelu on parhaillaan käynnissä oikeusministeriön ja valtionvarainministeriön yhteistyönä. Esitystä koskevan mietinnön on tarkoitus lähteä sidosryhmille lausuntokierrokselle maaliskuussa ja lopullinen positiivista luottorekisteriä koskeva hallituksen esitys annetaan tämänhetkisen suunnitelman mukaan syyskuussa. Tavoitteena on rekisteriä koskevan lainsäädännön valmistuminen vuoden 2021 loppuun mennessä ja rekisteri on tarkoitus saada käyttöön keväällä 2024.

Lisätietoja Oikeusministeriön hankkeesta.

Merkittävä edistysaskel ylivelkaantumisen ehkäisyyn

Positiivisen luottorekisterin sekä maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämisen hankkeet ovat erinomaisia keinoja ehkäistä ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajaa toipumaan taloudellisista vaikeuksistaan. Suomessa ylivelkaantuminen on voimakkaampaa kuin monissa muissa Euroopan maissa ja tähän on vaikuttanut osaltaan vastaavan lainsäädännön puuttuminen. On arvioitu, että positiivisen luottorekisterin käyttöönotto voi tietyillä toimialoilla vähentää luottotappioita puoleen. Siinä on tavoitetta Suomellekin.

Maria Nordberg lakimies Intrum Oy