Hybridistä työelämämuutoksen kiihdyttäjä - Intrumilla työpiste voi olla vaikka ulkomailla

Pandemian aikaansaama työnteon globaali muutos puhututtaa kaikkialla. Intrumilla työnteon tulevaisuuden suuntaviivat rakentuvat johtamisesta, luottamuksesta ja hyvinvoinnista. Erilaiset työntekomuodot sulautuvat jatkossa kokonaisuudeksi, missä etätyön ja monipaikkaisuuden käsite laajenee ulkomaita myöten ja toimistoille tullaan kohtaamaan, innovoimaan ja suunnittelemaan.

Pandemia on kiihdyttänyt työelämämuutosta, jota digitalisaatio on viime vuosina puskenut muutoinkin vauhdilla eteenpäin. Asiantuntijaorganisaatiot ovat laajasti eri yhteyksissä ilmoittaneet siirtyvänsä hybridityöhön eikä ihme; työn paikkasidonnaisuuden vähentyminen luo yrityksille mahdollisuuksia miettiä uudelleen toimintatapojaan ja houkuttelevuuttaan työmarkkinoilla. Hybridityö näyttää tuovan työelämään myös työntekijöiden kauan kaipaamaa joustoa - toki vain tehtävissä, joissa paikkasidonnaisuus ei ole välttämätöntä.

Sama mutta eri - hybridi on kaikille oma

Hybridityöstä puhutaan yhteisellä termillä ”hybridi”, mutta käytännössä yritykset kohtaavat tämän työelämämuutoksen hyvinkin eri lähtökohdista. Käynnissä oleva globaali muutos onkin yrityksen johdolle hyvä syy pysähtyä miettimään mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää kiihtyvästi muuttuvassa työmarkkinassa. Kopioimalla naapurilta ei nimittäin suurella todennäköisyydellä tule valinneeksi oman yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivaa mallia pärjätä alati muuttuvassa maailmassa.

Lähtökohdat muutokselle eivät myöskään ole samat. Toisilla yrityksillä on taustalla vahva, positiivinen yrityskulttuuri, jossa etätyö oli arkea jo ennen pandemiaa. Toisen ääripään organisaatioissa yrityskulttuuri ei yksiselitteisesti tue nyt käsillä olevaa muutosta eikä etätyötä ole juuri hyödynnetty. Uskon ensin mainittujen yritysten saavan työelämämuutokseen etumatkaa, sillä heillä on valmiina vahva perusta, jonka päälle rakentaa uutta.

Entä minkälaiset yritykset pystyvät kääntämään työn monipaikkaistumisen eduksi itselleen? Näkemyksiä on varmasti monia, mutta itse uskon tulevaisuuden menestyjien olevan yrityksiä, joissa henkilöstön hyvinvointi ymmärretään liiketoiminnan menestyksen keskeiseksi tekijäksi ja jotka panostavat pitkäjänteisesti johtamisen kehittämiseen sekä vaalivat luottamukseen perustuvaa kulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

Intrum suuntaa innolla tulevaan

Muutos on mahdollistanut Intrumille työntekokulttuurin muotoilun entistä vahvemmaksi siten, että asiakaskokemus säilyy keskiössä ja henkilöstökokemuksen näkökulmasta työnteon joustot kasvavat. Muutoksen edistämisessä meitä johdattaa kolme periaatetta:

 1. Johtaminen ja yrityskulttuuri ytimessä

  Hybridityön kaltaista laajaa sekä kompleksista muutosta on haluttava ja uskallettava johtaa. Ilman johtamista muutokselta ja tekemiseltä katoaa suunta. Intrumissa uskomme, että laiskuus johtamisessa ja luottamuksen heikko taso korreloivat lopulta organisaatioihin lanseerattavien sääntöjen määränä. Meillä sääntöjen määrän sijaan suunnittelussa keskiössä on työn sujuvuus - niin yksilön kuin organisaation kannalta. Sujuvuus tuo mielekkyyttä työntekoon ja säteilee samalla asiakkaalle positiivisena asiakaskokemuksena.

  Johdamme hybridityötä monipaikkaisen työn kokonaisuudeksi, jossa työntekopaikka voi vaihdella tarpeen mukaan. Lisääntyvä vapaus tuo mukanaan myös lisääntyvää vastuuta niin oman tekemisen organisoinnissa kuin hyvän yhteistyön ja tiedonjaon ylläpitämisessä. Muotoillessamme kulttuuriamme yhteisöllisyys ja työhön liittyvä hyvä fiilis ovatkin erityisen tärkeässä roolissa.

  Uskomme myös siihen, että toimistot säilyttävät asemansa haluttuina työnteon paikkoina ja toimistoille tullaan erityisesti kohtaamaan, innovoimaan ja suunnittelemaan. Parhaimmillaan toimistoista tuleekin oppisen, osaamisen ja tiedon jaon hermokeskuksia.
 2. Monipaikkaisuus on jatkossa arkeamme - ulkomaita myöten

  Pandemian pakottama etätyö on varmasti kasvattanut monien työnantajien luottamusta henkilöstöönsä ja tämä onkin ehdottomasti pandemian lahja monille työyhteisöille.

  Meillä luottamuksen kulttuuri oli hyvällä tasolla jo ennen pandemiaa ja monipaikkainen työskentely mahdollista kotimaassa. Henkilöstön toiveesta olemme mahdollistaneet etätyön myös EU / ETA alueella ja vaikuttaa sitä, että into tätä mahdollisuutta kohtaan on kasvussa. Asiakaspalvelumme henkilöstöllä on lisäksi mahdollisuus työskennellä jatkossa uudella toimipisteellämme Malagassa, Espanjan auringosta nauttien.

  Monipaikkaisuuteen sisältyvän etätyön lähtökohtana meillä on työnantajan ja työntekijän molemmin puoleinen vahva luottamus sekä yhteiset, työntekoon liittyvät pelisäännöt: työntekopaikan tulee olla tietosuoja- ja tietoturvaohjeistuksemme mukainen ja työntekopaikasta riippumatta työtä tehdään samoilla kriteereillä ja ohjeilla, Suomen lakien sekä sopimustemme mukaan.

 3. Hyvinvointiin panostetaan jatkossakin

  Hybridityö lisää joustoja työntekoon, minkä uskomme sujuvoittavan työtä ja samalla tuovan helpotusta arjen kuormittavuuteen. Intrum on pitkäjänteisesti panostanut henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja näitä panostuksia tulemme jatkamaan. Monipaikkaistuva työskentely voi haastaa hyvinvointia mm. mahdollisen puutteellisen ergonomian tai irrallisuuden tunteen lisääntymisenä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi pysyy vahvasti agendallamme ja jatkamme aktiivista työtämme ennaltaehkäisyn ja matalan kynnyksen avun varmistamiseksi.

  Hyvinvoinnin ja töiden sujuvuuden kannalta tärkeää on myös oikea osaaminen suhteessa omaan työhön. Työn monipaikkaistuminen tulee korostamaan aiemmin ns. pehmeinä osaamisina pidettyjä taitoja kuten aktiivista kuuntelua, tunneälyä ja hyviä yhteistyötaitoja. Näihin osaamisiin meillä kiinnitetään erityistä huomiota muutoksen edetessä.

Työelämän muutos ja hybridityöhön siirtyminen luovat parhaillaan uusia mahdollisuuksia niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Kehitys kehittyy, vierivä kivi ei sammaloidu ja muutos on jatkuvaa. Kohdataan siis tämäkin muutos innostuneina sen tarjoamista mahdollisuuksista, mutta pidetään samalla jalat maassa unohtamatta johtamisen, yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä!

Anu Eiro
Henkilöstöjohtaja
Intrum