Alaikäisten terveydenhoitolaskut – miten laskuttaa ja periä?

Alaikäisten terveydenhoitolaskujen laskutus ja perintä herättävät ajoittain kysymyksiä siitä keneltä laskuja tulisi periä. Asiaa säätelevät muun muassa laki lapsen elatuksesta, holhoustoimesta annettu laki, laki terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi asiassa tulee huomioida YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti lapsen etu ja lapsen suojeleminen ylivelkaantumiselta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut - arvio potilaan kypsyystasosta ja potilaan oikeuksien huomioiminen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 18.6.2009 ja 19.1.2019 antamissaan ratkaisuissaan pohtinut alaikäisten potilaslaskutusta ja suositellut menettelyä, jossa laskutus määräytyy alaikäisen asiakkaan oman kypsyystason perustella sekä huomioiden alaikäisen potilaan oma tahto potilastietojensa suojaamisesta.

Ensimmäisen 18.6.2009 annetun ratkaisun (Dnro 1090/4/07) mukaan terveydenhuollon toimenpiteen suorittamisen yhteydessä - tai myöhemmin terveydenhoitoyksikön taholta - tulee arvioida, onko potilas ikänsä puolesta riittävän kypsä päättämään itseään koskevasta hoidosta sekä tarkistaa onko potilas itsenäisesti hakeutunut hoitoon. Tällaisessa tilanteessa laskutus ja perintä voidaan kohdistaa alaikäiseen itseensä. 19.1.2019 annetussa yli 15-vuotiaan alaikäisen potilaan peruuttamatonta ajanvarausta koskevassa ratkaisussa (EOAK/89/2018) linjausta tiukennetaan vielä siten, että laskutus voidaan myös näissä tapauksissa kohdistaa huoltajaan lapsen elantomenona, ellei alaikäinen nimenomaisesti ilmaise, että ei halua laskua lähetettävän huoltajalle.

Mikäli hoitavan tahon arvion mukaan alaikäinen ei ikänsä puolesta ole riittävän kypsä päättämään itseään koskevasta hoidosta, lasku tulisi lähettää jo ensivaiheessa huoltajalle. Vaihtoehtoisesti lasku voidaan lähettää aluksi alaikäisen nimellä, mutta jos sitä ei makseta eräpäivään mennessä, tulisi viimeistään tässä vaiheessa selvittää lapsen ikä ja kypsyystaso. Jos tällöin todetaan, että lapsi ei itse voi olla ikänsä puolesta vastuussa laskusta, tulee lasku lähettää huoltajalle ja antaa sille uusi eräpäivä. Vasta tämän jälkeen maksamaton lasku voidaan siirtää perintään huoltajan nimissä.

Lähtökohtaisesti laskutus voidaan siis käynnistää alaikäisen nimellä, mutta viimeistään laskun jäätyä maksamatta, tulee laskutuksen eteneminen keskeyttää ja selvittää potilaan ikä ja kypsyystaso. Pääsääntöisesti hyvin nuorten alaikäisten kohdalla laskutus ja perintä tulee kohdistaa huoltajaan lapsen elantomenona. Pelkästään alaikäiseen itseensä laskutus voidaan kohdistaa vain silloin kun alaikäinen on riittävän kypsä päättämään itseään koskevasta hoidosta, on itse hakeutunut hoitoon sekä nimenomaisesti ilmaissut, ettei halua laskua lähetettävän huoltajalle.

Lisätietoja: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 18.6.2009 antama ratkaisu Dnro 1090/4/07, Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 19.1.2019 antama ratkaisu EOAK/89/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 7 § ja 9 §, Laki lapsen elatuksesta 1 luku 1 §, Holhoustoimesta annettu laki 3 §, 23 § ja 25 §, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki 3 §, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu asetus, Perintälaki 4 §

Kirjoittaja: Maria Nordberg, lakimies, Intrum Oy