Intrumin nimissä tehdään huijaussoittoja 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaussoitoksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut soittajalle henkilötietojasi, ilmoita soitosta poliisille.

Velka- ja perintäasioiden sanasto

Mitkä ovat perintäkulut? Mitä tarkoittaa haastehakemus? Tutustu velkasanastoon.

Kysymyksiä ja vastauksia

Velka-asiat a:sta ö:hön

Asiamies

Henkilö/yritys/yhteisö, joka hoitaa perintää velkojan toimeksiannon perusteella. Perintätoimisto toimii perintätoiminnassaan yritysten ja yhteisöjen asiamiehenä.

Haastehakemus

Haastehakemuksella haetaan käräjäoikeudesta velkomustuomiota ulosottoa varten. Velkomusprosessi käräjäoikeudessa nostaa perintäkuluja huomattavasti ja aiheuttaa häiriömerkinnän luottotietoihin.

Jälkiperintä

Jälkiperintä on luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää. Näillä tarkoitetaan saatavia, joita erinäisistä syistä ei ole saatu perittyä. Jälkiperinnässä käytetään menetelminä vapaaehtoista perintää (kirjeperintä, puhelinperintä) sekä oikeudellista perintää (haastehakemukset, täytäntöönpanopyynnöt). Lisäksi palveluun kuuluu velkajärjestelypalvelu sekä yrityssaneerauksien ja konkurssien valvonta.

Jälkiperintä seuraa asiakkaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on aina sopimus asiakkaan kaikkien velkojen maksusta vapaaehtoisella maksusuunnitelmalla.

Luottotiedot

Luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka kertovat henkilön tai yrityksen maksukyvystä tai maksuhalukkuudesta tai jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan. Luottotietoja käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa. Luottotietomerkintää kutsutaan usein myös maksuhäiriöksi.

Maksuhäiriö

Maksun laiminlyönti saattaa johtaa maksuhäiriömerkintään. Maksuhäiriöt tallennetaan luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä tulee tavallisimmin tuomioistuimen antaman tuomion kautta. Velka on silloin ollut maksamatta useita kuukausia ja siitä on lähetetty useita perintäkirjeitä. Maksuhäiriömerkintä voi syntyä myös ilman tuomiota esimerkiksi luottokortin käyttöoikeuden peruuttamisesta tai maksamattomasta kulutusluotosta. Maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottorekisteritiedoissa kahdesta neljään vuotta.

Maksumuistutus

Kun laskun eräpäivästä on kulunut 14 päivää, ja jos laskua ei ole vielä maksettu, muistutetaan asiakasta maksamattomasta laskusta maksumuistutuksella. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai sen lähettämisen voi antaa perintätoimiston, kuten Intrumin tehtäväksi. Jos 14 päivää maksumuistutuksen jälkeen laskua ei vieläkään ole maksettu, aloitetaan perintä.

Lue lisää perinnän etenemisestä.

Maksusopimus

Maksusopimuksella tarkoitetaan sopimusta velan maksamisesta erissä. Maksusuunnitelman kesto vaihtelee velan suuruudesta, velkojasta ja asian tilasta riippuen. Ota yhteyttä joko kirjeessäsi mainittavaan puhelinnumeroon tai Oma Intrum -verkkopalvelussa, niin mietitään yhdessä juuri sinun tilanteeseesi parhaiten sopiva ratkaisu.

Oikeudellinen perintä

Oikeudelliseen perintään turvaudutaan silloin, kun laskua ei ole vapaaehtoisen perinnän aikana maksettu. Oikeudellisessa perinnässä käräjäoikeudesta haetaan haastehakemuksella tuomiota, jolla asiakas velvoitetaan velka maksamaan. Tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin ja velka siirtyy ulosottoon.

Perintäkulut

Kuluttajaperinnän perintäkulut on tarkasti säännelty perintälaissa.

Maksumuistutuksen kulut ovat lakisääteisesti kuluttajille maksimissaan 5 € / muistutus.

Maksuvaatimus eli perintäkirje
Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta tulee perintäkuluja seuraavasti:

  • 14 € jos maksamattoman laskun summa on enintään 100 €
  • 24 € jos maksamattoman laskun summa on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 €
  • 50 € jos maksamattoman laskun summa on yli 1 000 €
  • 14 € jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toinen maksuvaatimus eli perintäkirje
Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta veloitetaan kuluja puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kulujen määrästä.

Kulut kokonaisuudessaan
Saman velan vapaaehtoisesta perinnästä saa laskuttaa kuluja yhteensä seuraavasti:

  • Enintään 60 € jos saatavan pääoma on enintään 100 €
  • Enintään 120 € jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 €
  • Enintään 210 €, jos saatavan pääoma on yli 1 000 € (Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä toimet ole olleet suhteettomia saatavan pääoma huomioiden, velkoja voi vaatia kuluja yli enimmäismäärän.)
  • Enintään 51 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen
Riitainen saatava

Riitaisuus tarkoittaa sitä, että velkojan saatavan oikeellisuudesta ei olla yksimielisiä. Riita voi koskea joko koko saatavaa tai vain osaa siitä. Riita voi myös koskea puutteita palvelun tai tavaran toimituksessa tms. Riidaton osuus saatavasta tulee maksaa. Jos perintäkirje on mielestäsi aiheeton, voit tehdä tapauksesta kirjallisen reklamaation Intrumille.

Ulosotto

Ulosotto on viranomaisen pakkoperintää. Se tapahtuu aina ulosottovirastojen kautta eli muilla ei ole siihen oikeutta.

Mikäli velkasi on edennyt ulosottoon, voit olla yhteydessä suoraan sinne. Asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot löydät esimerkiksi saamastasi vireilletuloilmoituksesta.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla velkaa yritetään periä vapaaehtoisesti, ilman viranomaistoimenpiteitä. Esimerkiksi maksumuistutus ja perintäkirje ovat vapaaehtoista perintää.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on maksettava, mikäli laskunmaksu venyy yli eräpäivän. Jos eräpäivää ei ole asetettu, viivästyskorko alkaa kerääntyä 30 päivää laskun lähettämisestä tai maksun vaatimispäivästä.
Viivästyskoron määrä on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan keskuspankin määrittämä viitekorko. Tällä hetkellä viivästyskorko on 7,0 %.