Om du misstänker att kontakten är en bluff, skriv ner samtalsuppgifterna och kontakta vår kundtjänst. Om det inte var en äkta kontakt från Intrum och du har givit kontaktpersonen dina personuppgifter, anmäl det till polisen.

Sekretesspolicy för klient och säljare

Denna policy rör vår behandling av dina personuppgifter som representant för vår nuvarande eller framtida klient, säljare eller affärspartner. Information om hur vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss för att utföra våra tjänster finns här.

Siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille tarjoamiemme palvelujen suorittamista varten, kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteessa Intrumin asiakkaille

Varför har vi tillgång till och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ingå och uppfylla det avtal som vi har med dig eller det företag som du representerar är behandling av dina personuppgifter nödvändig. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser eller i våra lokaler, beroende på hur du väljer att interagera med oss.  

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har lagliga skäl att göra det. Vi kan behandla dina personuppgifter för marknadsföring eller bildning och underhåll av kundrelation eller att försäkra säkerhet av vårt företag och våra anställda. Dina uppgifter kan även användas för att utföra våra lagstadgade skyldigheter liksom följa lagstiftningen som gäller bekämpande av penningtvätt.  Det innebär att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal där du eller det företag som du representerar är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal. Om det ligger i vårt legitima intresse kan vi också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster, utsikter, analyser, evenemang, utbildningar som kan intressera dig, eller kunna utföra oavvisliga eller nödvändiga uppgifter som förväntas av den affärsförbindelse som du representerar.

Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och varför?

Vi har endast nödvändig information för att hantera avtals- eller affärsförbindelser. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, din yrkestitel och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter när det gäller exempelvis bekämpande av penningtvätt kan vi också behöva pass eller liknande identifikationshandling och tillhörande information.

För säkerhet av våra anställda och för att hålla personuppgifter som vi behandlar skyddade kan vi be dig att uppge t.ex. ditt namn och kontaktuppgifter innan du kommer in i våra lokaler. Om vi inte har juridiska skyldigheter att behålla uppgifterna raderar vi dem efter en kort tidsperiod.

Vi har en lagstadgad skyldighet att överlämna dina personuppgifter när vi blir granskade av myndigheterna och att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Beroende på uppdragets art och det relevanta landet kan vi be en screeningexpert på avgöra om det finns omständigheter som skulle diskvalificera dig eller det företag du representerar från detta uppdrag.

Behandlar ni några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier personlig information d.v.s. så kallade ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv.  

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, telefon- och meddelandetjänster samt juridiska företrädare. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra klienter om du representerar en säljare som en del av de tjänster vi erbjuder dem och de statliga myndigheterna.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse. 

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell skuldindrivning kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller motsvarande tjänster som kan komma åt dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet enligt beslut av Europeiska kommissionen garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som krävs för det lagliga syfte som de erhålls för, så länge vi har ett legitimt intresse att behålla dem, t.ex. på grund av krav enligt bokföringslag eller fram till uppsägningen av vårt avtal och/eller den lagstadgade spärrperioden för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi har också en juridisk skyldighet att behålla dina personuppgifter under en viss tid för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om några säkerhetskopior returneras enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att samtidigt radera all data som eventuellt har föråldrats. 

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för automatiska beslut. 

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du ska känna dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter kan du ha rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter och vad betyder det?

Rätt till åtkomst:

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om följande:

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka kategorier personuppgifter vi behandlar
  • Vem vi delar dina personuppgifter med
  • Hur länge vi behåller dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
  • Vad du har för rättigheter
  • Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
  • Om behandlingen omfattar automatiska beslut
  • Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna sekretesspolicy.
Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.

Rätt till korrigering:

Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.

Rätt att glömmas bort:

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, till exempel om vi behandlar dina personuppgifter längre än nödvändigt har du rätt att begära att vi raderar denna information.

Rätt till begränsning:

Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och tills vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner har du rätt till begränsad behandling. Då har vi rätt endast att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd eller om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.

Rätt att invända:

Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att invända mot vår behandling. Du har även rätt att invända mot behandling om behandlingen baserar sig på våra berättigade intressen. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att när som helst förneka direkt marknadsföring mot dig.

Rätt till uppgiftsportabilitet:

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på tillstånd eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan datacontroller.

Rätt att klaga:

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Dataombudsmannen. Mer information om Dataombudsmannen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Återtagande av tillstånd:

Intrum baserar inte sin behandling på tillstånd. Med tanke på att vissa behandlingsaktiviteter ska ske baserat på tillstånd har du dock rätt att ta tillbaka det och vi kommer därefter att upphöra med behandlingsaktiviteterna på denna juridiska grund.

Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om dina begäranden.

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du vill framställa ett klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vår dataskyddsansvarig så utreder vi dina bekymmer.
Dataskyddsansvarig: tietosuoja@intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom vår dataskyddsansvarig.

Behandling av personuppgifter i samarbetsavtal

Behandling av personuppgifter i samarbetsavtal