Om du misstänker att kontakten är en bluff, skriv ner samtalsuppgifterna och kontakta vår kundtjänst. Om det inte var en äkta kontakt från Intrum och du har givit kontaktpersonen dina personuppgifter, anmäl det till polisen.

Sekretesspolicy för kunder

I den här sekretesspolicyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med t.ex. indrivning och skuldköpstjänst.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av våra tjänster, bland annat, såsom:

 • Din identifiering och kontaktinformation, såsom namn, personnummer eller födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress och bankkontaktinformation
 • Dina data relaterade till inkasso och fakturering, såsom; ärendenumret på dina inkassoärenden, fordran, fordrans grund och belopp samt uppgifterna om dess betalning och annan information relaterad till ditt inkassoärende. Det handlar bland annat om nödvändig information vi får från myndigheter och offentliga register, såsom offentlig kreditupplysning och myndighetsbeslut. Dessutom den information som krävs för att hantera fakturering och/eller inkasso som meddelats oss av den ursprungliga avtalsparten. Vid behov behandlar vi även information om fordon såsom ägar- och/eller innehavarinformation. Vi behandlar även inspelningar av telefonsamtal med vår kundtjänst.
 • Information som du kan ha lämnat till oss om orsakerna till betalningsförseningen. Dessa kan inkludera personliga, familje- eller arbetsrelaterade skäl.
 • Information om tredje part i samband med inkassoärendet, såsom namn och kontaktuppgifter på behöriga personer, förvaltare eller andra kontaktpersoner.
 • Dessutom kan vi bearbeta t.ex. information om sena betalningar och kredithistorik samt information om skuld, inkomst, förmögenhet, kredit, betalningshistorik och kreditvärdighet

Behandlar vi några känsliga uppgifter om dig?

Om inte annat överenskommits med dig eller om det inte är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kommer vi inte att behandla särskilda kategorier av personuppgifter, det vill säga så kallade känsliga personuppgifter, såsom: ras eller etnisk ursprung, politisk, religiös eller ideologiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar, hälsa, sexuell läggning eller sexliv.

Det kan dock vara i ditt intresse att informera oss om personliga omständigheter som påverkar din återbetalningsförmåga eller en social force majeure till prestation. Detta kommer att göra det möjligt för oss att vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov eller krav, som att tillåta tillräckliga pauser i ditt betalningsarrangemang, ge andrum för att söka gratis oberoende skuldrådgivning eller justera ditt betalningsarrangemang. Förutom social force majeure kommer vi inte att registrera några känsliga personuppgifter i våra IT-system.

Vi använder denna information för att hjälpa dig. Data lagras så länge det är nödvändigt för detta ändamål eller tills databehandling är nödvändig för att framställa eller försvara i rättsliga anspråk.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när fordran inte har betalts i enlighet med det ursprungliga avtalet. Syftet med behandlingen är då indrivning av en förfallen fordran eller köp av förfallna fordringar för inkasso. Inom inkasso bearbetas uppgifter för att hantera inkassouppdrag vid frivilliga och juridiska indrivningar samt vid inkassorelaterade tvister, brotts- och konkurser, skuldsanering, företagsrekonstruktion och ansökningsärenden.

För att skydda dina personuppgifter behandlar vi din identifiering och kontaktinformation för kommunikation och för säker och lämplig identifiering.

Vi använder även uppgifterna för att behandla betalningar och när vi rapporterar inkasso till tredje part såsom kronofogdemyndigheter eller kreditinstitut. Informationen används också för kundrapportering och för att hantera, verifiera och övervaka kundtjänstsituationer.

Dina uppgifter kan även användas för utbildning, testning och utveckling av vår verksamhet och tjänster samt forskning relaterad till utvecklingen av våra kundnöjdhetsundersökningar. Telefoninspelningar används för att utveckla kundservice och för att bekräfta kundtransaktioner i efterhand.

Vi använder även dina uppgifter för profilering och automatiskt beslutsfattande. Information om din betalningshistoria och information om resultatet av tidigare indrivningsåtgärder används för att bedöma din betalningsförmåga och genom detta automatiska beslutsfattande välja den mest lämpliga inkassometoden för dig. Bedömning och poängsättning av din betalningsförmåga är nödvändiga för att säkerställa följande av goda inkassopraxis, till exempel för att förbereda betalningsplaner som är lämpliga för dig och för att undvika onödiga inkassokostnader. Dina rättigheter och skyldigheter bestäms utifrån det avtal du gjorde tidigare, så profilering och automatiskt beslutsfattande orsakar dig inte rättsverkningar eller andra liknande betydande effekter. Syftet med dessa åtgärder är endast att hjälpa oss att välja de lämpligaste inkassoåtgärderna för din ekonomiska situation.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att förbättra, analysera, utvärdera och utveckla våra insamlingstjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål endast när det är nödvändigt och målet inte kan uppnås genom att använda en mindre mängd personuppgifter. Det innebär att vi alltid anonymiserar eller kombinerar personuppgifter i förväg, om möjligt. Om detta inte är möjligt kommer vi att se till att vi säkrar och skyddar din information med hjälp av pseudonyma krypteringstekniker eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Vi utför behandlingsaktiviteterna utifrån vårt berättigade intresse och endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet.

Som en del av vårt företagsansvar och de tjänster vi erbjuder producerar vi även anonymiserade statistiska data, resultattavlor och analyser, som också kan använda din data som utgångspunkt. Efter anonymisering kan informationen vi har om dig användas för att utveckla vår verksamhet. Dina personuppgifter kan dock användas som de är, om det är nödvändigt för att säkra dina uppgifter och för att säkerställa lämplig testutveckling och förändringar av våra informationssystem.

Vi har flera lagstadgade skyldigheter, vars fullgörande kräver behandling av personuppgifter. Dessa inkluderar t.ex. rättsliga skyldigheter relaterade till redovisning, bekämpning av penningtvätt och reglering av internationella sanktioner. Dina uppgifter kan också behandlas för att uppfylla våra andra lagstadgade skyldigheter, såsom att upprätta officiella rapporter till myndigheter.

På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har lagliga skäl att göra det. Dina personuppgifter kan överlämnas till oss för skuldindrivning om återbetalningar inte sker enligt villkoren i ditt ursprungliga avtal. Dina personuppgifter kan överlämnas också i fall vi har köpt din skuld. Vi erbjuder även andra kredithanteringstjänster liksom faktura-, reskontra-, kreditupplysnings- och finansieringstjänster. För att kunna utföra dessa tjänster kan vi ha fått tillgång till och kommer att behandla dina personuppgifter.

I enlighet med insamlingstjänster är behandling av dina uppgifter nödvändig för ändamål som rör din ursprungliga avtalspart eller våra berättigade intressen för fullgörande av ett avtal i vilket du är part i. Behandling kan också vara nödvändig för att uppfylla våra olika lagstadgade skyldigheter, till exempel för att säkerställa följande av god sed vid indrivning eller för att utarbeta officiella rapporter. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig av de skäl som nämns ovan är därför tillåten, även om du inte ger ditt samtycke till behandlingen.

Vi behöver inte heller ditt tillstånd i förhållande till vår skuldköpstjänst. När skulden har köpts blir vi din nya avtalspart. När vi senare driver in skulden behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalet du är part samt för ändamål av vårt berättigade intresse.

Med ditt samtycke kan information om dina indrivningsärenden och din indrivningshistoria i enskilda fall överlåtas till kreditorer eller serviceleverantörer som en del av kreditansökningsprocessen.

Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Från vilka källor samlar vi in ​​dina personuppgifter?

När det är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller i enlighet med vårt berättigade intresse, kan vi verifiera att de uppgifter vi har är korrekta och berika dina personuppgifter genom att kombinera dem med data från olika källor, bland annat följande källor:

 • Från vår kund, som kan vara en borgenär eller ett företag som säljer din faktura till oss
 • Från dig eller din representant, agent eller förvaltare
 • Genom implementering av våra tjänster (information relaterad till fakturering och inkasso)
 • Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (adress och personuppgifter samt intresseskyddsinformation)
 • Från Rättsregistercentralen (information om konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering)
 • Från kreditupplysningsföretagens kreditupplysningsregister (offentlig betalningsanmärkningsinformation)
 • Om företagets och samhällets informationssystem (företags- och samhällsinformation)
 • Från Skattemyndigheten (Offentliga skatteuppgifter och inkomster, skatteuppgifter i vissa fall)
 • Från det finska Patent- och registerstyrelsen (fakturerings- och/eller inkassoinformation för kundidentifikation)
 • Från tjänsteföretag för nummer, adress och kontaktinformation (telefonnummer och adressinformation)
 • Från Transport- och kommunikationsverket Traficom (information om fordonsägare och innehavare)
 • Från domstolar, polis och kronofogdemyndigheter

Måste jag ge er mina personuppgifter?

Du behöver inte ge oss några personuppgifter. De flesta personuppgifter som vi behandlar om dig kommer från en annan källa än dig. Vi får uppgifter från dina ursprungliga avtalsparter och komplementerar uppgifter med den information vi mottar från kreditkontrollinstitut, klienter, offentliga register och myndigheter samt med kredithistorik vi har om dig.

Du har dock rätt att välja att ge oss ytterligare personuppgifter. Sådan information kan till och med hjälpa oss att hantera ditt ärende, och det är vanligen gynnsamt för dig. Du kan till exempel ha ett giltigt skäl till varför du inte har betalat din skuld, som du kanske vill berätta för oss, eller om vi enas om att göra upp en avbetalningsplan för att hjälpa dig att betala din skuld, vill du kanske lämna vissa uppgifter för att göra avbetalningsplanen rimlig och lämplig för just din situation. 

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter till tredje part om det finns en laglig grund för att göra det. Vi kan dela dina uppgifter till parter, som deltar i produktionen av våra tjänster, t.ex. till följande parter:

 • Till den kund vars fordringar vi samlar in eller som vi har köpt dina fordringar av
 • Till fakturerings- och/eller inkassokunden, det vill säga till dig, din till förvaltare eller till den part du beviljar
 • För domstolar, kronofogdemyndigheter och polismyndigheter
 • Till de myndigheter som övervakar vår verksamhet
 • För kreditupplysningsföretag
 • För försäkringsbolag
 • För utländska inkassoombud i samband med internationella inkassotjänster
 • För nummer-, adress- och kontaktinformationstjänsteföretag och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för kontroll av information
 • Namn- och adressuppgifter till leveransföretag för utskick av brev

Vi delar även dina personuppgifter med våra externa tjänsteleverantörer som underlättar oss eller tillhandahåller delar av våra tjänster. Dessa inkluderar till exempel revisions-, utskrivs- och posttjänster, IT-, telefon- och meddelandetjänster, samt tjänster som erbjuder kundupplevelsemätning, juridiska tjänster och interna tjänsteleverantörer inom Intrum-koncernen.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer rättigheter att beviljas  endast om det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan med hänsyn till arbetsuppgifterna för den anställde i fråga. Alla våra anställda är bundna av tystnadsplikt.

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Eftersom vi är en del av Intrum Group, kan uppgifterna komma att överföras till ett annat land. I så fall kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

I enlighet med internationell skuldindrivning, beroende på situationen, kan dina personuppgifter överföras utanför Finland inom EES-området eller utanför EES-området till vårt inkassoombud som befinner sig i angående land.

Internationell skuldindrivning kan delas in i två olika situationer när det gäller dataöverföring:

1) Du bor utomlands och du har skuld i Finland. I det här fallet kan vi skicka dina uppgifter för indrivning av dina skulder till vårt systerkontor i ditt hemland inom EES eller, om du bor utanför EES, till vår ombud där.

2) Du bor i Finland och har en skuld utomlands. I det här fallet kan din skuld drivas in i Finland för vårt systerbolags eller ombuds räkning.

Endast våra ombud befinner sig utanför EES. Av denna anledning har vi kommit överens med alla våra ombud om användningen av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att säkra dina personuppgifter och för att säkerställa nivån på personuppgiftsskyddet i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa adekvat dataskydd och en nivå av datasäkerhet.

Våra externa leverantörer som tillhandahåller oss datalagringstjänster kan ha tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Leverantörerna agerar som behandlare av dina uppgifter och förbinder sig för att säkra dina uppgifter att följa det databehandlingsavtal som de har ingått med Intrum. Dessa leverantörer kan också finnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel i USA. Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att säkerställa skyddet och säker behandling av uppgifterna. Därför ser vi till att potentiella mottagare av uppgifterna utanför EES-regionen har undertecknat standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen innan dataöverföringen, eller att dataskyddslagstiftningen i mottagarlandet i fråga garanterar en adekvat dataskyddsnivå enligt till Europeiska kommissionens beslut.

Vi kan komma att avslöja information utanför dessa grupper om det krävs enligt lag, till exempel för att bekämpa bedrägeri eller mot penningtvätt.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det lagliga syfte som uppgifterna samlades in för, eller så länge som vi har ett berättigat intresse av att behålla uppgifterna.  Behållandetid för dina uppgifter kan också bestämmas utifrån särskild lagstiftning. Behållandetiden kan bestämmas till exempel enligt på krav i lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, Finlands Advokatförbunds rekommendation eller krav bokföringslag.

Enligt krav i lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet lagrar vi personuppgifter relaterade till inkassoärendet i fem (5) år från det att ärendet avslutats, om inte en längre lagringstid krävs enligt lag.

Med utgångspunkt i Finlands Advokatförbunds rekommendation behåller vi information som rör en strid process eller annat juridiskt uppdrag i 10 år från det att uppdraget upphört.

I enlighet med bokföringslagen behåller vi kontotransaktioner relaterade till bokföring i sex (6) år från räkenskapsårets slut. Samtalsinspelningar sparas i sex (6) månader från och med inspelningen av samtalet.

I situationer där vi kan bli föremål för ett skadeståndsanspråk och för att försvara oss mot rättsliga anspråk, behåller vi information relaterad till skadehändelsen i enlighet med preskriptionstiden i tre (3) år från upptäckten av skadan. Utredningar som rör kampen mot penningtvätt eller bedrägeribekämpningen kan i vissa situationer kräva en annan lagringstid än vanligt.

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

För att välja den bästa indrivningssed för ditt fall och undvika onödiga indrivningskostnader kan vi använda automatiserat beslutsfattande. Det är också nödvändigt för att hantera ditt ärende på ett effektivt och skyndsamt sätt.

Automatiserat beslutsfattande kan innebära användning av betyg för att avgöra hur vi behandlar ditt ärende. Betyget visar hur vi ska hantera ditt ärende. Betyget baserar sig på våra betalningsundersökningar, som hjälper oss att förutsäga din kommande betalningssätt genom att använda din tidigare betalningshistoria, och uppgifter om betalningsstörningar samt din ålder och boplats. Ett betyg genereras alltid automatiskt, och det avgör exempelvis om vi fortsätter med frivillig indrivning eller om vi bör vidarebefordra ditt ärende till rättslig indrivning eller utsökning.

Vi anser inte att de automatiska besluten ger juridiska effekter eller påverkar dig väsentligt på liknande sätt eftersom de inte berör dina rättigheter och skyldigheter enligt det avtalet du har ingått i tidigare. 

Du kommer generellt inte att få någon information om det individuella betyg som ditt ärende har fått, men om du anser att vi har hanterat ditt ärende felaktigt på grund av betyget har du rätt att be oss att generera ett nytt betyg genom en manuell åtgärd.

För att välja den bästa indrivningssed för ditt fall och undvika onödiga indrivningskostnader kan vi använda automatiserat beslutsfattande. Det är också nödvändigt för att hantera ditt ärende på ett effektivt och skyndsamt sätt.

Automatiserat beslutsfattande kan innebära användning av betyg för att avgöra hur vi behandlar ditt ärende. Betyget visar hur vi ska hantera ditt ärende. Betyget baserar sig på våra betalningsundersökningar, som hjälper oss att förutsäga din kommande betalningssätt genom att använda din tidigare betalningshistoria, och uppgifter om betalningsstörningar samt din ålder och boplats. Ett betyg genereras alltid automatiskt, och det avgör exempelvis om vi fortsätter med frivillig indrivning eller om vi bör vidarebefordra ditt ärende till rättslig indrivning eller utsökning.

Vi anser inte att de automatiska besluten ger juridiska effekter eller påverkar dig väsentligt på liknande sätt eftersom de inte berör dina rättigheter och skyldigheter enligt det avtalet du har ingått i tidigare. 

Du kommer generellt inte att få någon information om det individuella betyg som ditt ärende har fått, men om du anser att vi har hanterat ditt ärende felaktigt på grund av betyget har du rätt att be oss att generera ett nytt betyg genom en manuell åtgärd.

Det är viktigt att du förstår att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter kan du ha rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter och vad betyder det?

Rätt till åtkomst:

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om följande:

 • Varför behandlar vi dina personuppgifter
 • Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi
 • Vem delar vi dina personuppgifter med
 • Hur länge behåller vi dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
 • Vad har du för rättigheter
 • Varifrån har vi fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
 • Om behandlingen omfattar automatiska beslut (så kallad profilering)
 • Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur garanterar vi skyddet av dina personuppgifter.

All information om principer för behandling av personuppgifter ovan är tillgänglig i denna sekretesspolicy.

Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.

Rätt till korrigering:

Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.

Rätt att glömmas bort:

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, till exempel om vi behandlar dina personuppgifter längre än nödvändigt eller utan anledning har du rätt att begära att vi raderar denna information.

Rätt till begränsning:

Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och tills vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner har du rätt till begränsad behandling. Då har vi rätt endast att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd eller om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen. Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.

Rätt att invända:

Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter, eller om du vill att ett automatiskt beslut ska omprövas har du rätt att invända mot vår behandling. Du har rätt att invända även mot behandling som är baserad på våra kunders eller våra berättigade intressen. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till uppgiftsportabilitet:

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på tillstånd eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga:

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Dataombudsmannen. Mer information om Dataombudsmannen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Återtagande av tillstånd:

Med tanke på att vissa behandlingsaktiviteter ska ske baserat på tillstånd har du dock rätt att ta tillbaka det och vi kommer därefter att upphöra med behandlingsaktiviteterna på denna juridiska grund.

Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om dina begäranden.       

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du vill framställa ett klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi dina bekymmer.

Dataskyddsombud: tietosuoja@intrum.com 

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du gärna kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

 

Denna integritetspolicy har uppdaterats 16.01.2023