Perintälain väliaikaiset muutokset jatkuvat pääosin 30.4.2022 saakka

Väliaikainen, muiden kuin kuluttajasaatavien perintää koskeva perintälaki, on ollut voimassa 1.1.2021 alkaen. Sen keskeisenä tavoitteena on ollut ehkäistä koronapandemian vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellisen ahdingon syveneminen. Väliaikaisen perintälain voimassaoloaika on päättymässä 30.6.2021, mutta se on jo saamassa jatkoa lähes samoilla säännöksillä. Jatkoajan tavoitteena on antaa lisäaikaa siihen saakka, kunnes perintälakiin saadaan voimaan pysyvät muutokset muiden kuin kuluttajasaatavien perinnän osalta.

Uusi väliaikainen perintälaki on tulossa voimaan 1.7.2021. Oikeusministeriön työryhmä antoi nykyisen väliaikaisen perintälain säännösten voimassaolon jatkamisesta mietinnön, jonka pohjalta on annettu hallituksen esitys (HE 59/2021 vp). Lakivaliokunta ehdotti 27.5.2021, että eduskunta hyväksyisi hallituksen esityksen muuttumattomana ja 4.6.2021 eduskunta toisessa käsittelyssään hyväksyi lakiehdotuksen hallituksen esityksen mukaisena.

Uusi väliaikainen perintälaki on voimassa aina 30.4.2022 asti ja vastaa pääosin sisällöltään tällä hetkellä voimassa olevaa väliaikaista perintälakia. Ainoastaan tratan käyttöä koskevat rajoitukset ovat voimassa 30.9.2021 asti, minkä jälkeen tratan protestointiaikaa pidennetään väliaikaisesti 10 päivästä 21 päivään. Kuluttajaperintää koskevat säännökset pysyvät edelleen ennallaan.

Mitä 1.7.2021 voimaantulevassa väliaikaisessa perintälaissa säädetään?

 • Väliaikainen perintälaki ei koske kuluttajasaatavien perintää.
 • Muiden kuin kuluttajasaatavien perinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään uudessa väliaikaisessa perintälaissa vastaavalla tavalla kuin 1.1.2021 voimaan tulleessa laissa:
  • Yrityssaatavaa koskevan maksumuistutuksen enimmäiskulu on 10 euroa. Tämä koskee sekä velkojan itsensä että perintätoimiston lähettämää maksumuistutusta.
  • Maksuvaatimuksista ja maksusopimuksista vaadittavat perintäkulut porrastuvat saatavan pääoman mukaisesti
  • Tratasta ja konkurssiuhkaisesta maksuvaatimuksesta vaadittavalle kululle on säädetty laissa enimmäismäärä
  • Maksullisten perintätoimenpiteiden välillä tulee olla vähintään 7 päivää. Maksuvaatimuksen voi siten lähettää vasta, kun maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut 7 päivää.
  • Perintäkuluihin oikeuttavien perintätoimien enimmäismääriä sekä velallisen kokonaiskuluvastuuta rajoitetaan laissa
 • Tällä hetkelläkin voimassa olevat tratan käyttöä koskevat rajoitukset ovat voimassa 30.9.2021 asti. Tratan käyttö on siten sallittua vain, jos velallisena on muu kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Lisäksi pienten ja ensimmäistä tilikautta toimivien osakeyhtiöiden osalta tratan julkaisu on kielletty, mikäli velallinen toimittaa velkojalle asiasta selvityksen ennen tratan protestoimista.
 • 1.10.2021 alkaen tratan käyttöä koskevat rajoitukset päättyvät, mutta tratan protestointiaika pitenee 10 päivästä 21 päivään

Mitä muutos edellyttää Intrumin yritysasiakkailta?

Pääasiassa uuden väliaikaisen perintälain muutokset vastaavat tälläkin hetkellä voimassa olevaa väliaikaista perintälakia. Intrum huolehtii siitä, että perintäprosessit vastaavat tilapäisen lain mukaisia vaatimuksia. Myös asiakkaiden tulee omissa prosesseissaan huomioida lain asettamat vaatimukset.

Mikäli väliaikaiseen perintälakiin liittyen herää kysymyksiä, Intrumin neuvontalakimiehet ja perinnän asiantuntijat vastaavat kysymyksiin mielellään.


Venla Yli-Houhala
Intrum Legal Counsel

 

Lue lisää väliaikaisesta perintälaista eduskunnan sivuilta tästä