Perintätoiminta muuttuu rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi

Uudistus helpottaa perintätoimiston kanssa yhteistyösopimuksen tekevää yritystä tai yhteisöä valitsemaan varmasti luotettava yhteistyökumppani.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä. Vuoden 2018 aikana voimaan tulevan lain on tarkoitus korvata nykyinen, vuonna 1999 voimaan tullut perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annettu laki. Perintätoiminnalla tarkoitettaisiin, kuten nykyisinkin, saatavien perintää toisen lukuun.

Esityksen keskeinen ehdotus on siirtyminen perintätoimen lupamenettelystä perintätoimen rekisteröintimenettelyyn.

Perintätoiminnan harjoittajia valvoisi esityksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Uuden lain myötä perintätoimintaa saisi harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Aluehallintovirasto voisi lakiuudistuksen jälkeen puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan perintätoimintaan pakkokeinoin, joita ovat mm. kehotus, varoitus ja toimintakielto.

Rekisteröinnin edellytykset

Lakiesityksen mukaan rekisteröinti edellyttää seuraavia asioita.

1. Rekisteri-ilmoituksen tekijä on luotettava ja vakavarainen.

2. Ilmoituksen tekijällä on palveluksessaan perintätoiminnasta vastaava henkilö, jolla on soveltuvalla tutkinnolla osoitettu perintätoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus. Ammattipätevyyden voi osoittaa suoritetulla luottotutkinnolla, oikeustieteen tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin taikka vara- tai oikeusnotaarin tutkinnolla.
- Perintätoiminnasta vastaava henkilö tulee huolehtimaan siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.
- Perintätoiminnasta vastaava henkilö tulee huolehtimaan siitä, että perintätoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

3. Ilmoituksen tekijä huolehtii asiakkaan lukuun perittävistä varoista.

4. Ilmoituksen tekijä huolehtii asiakasta ja velallista koskevien tietojen asianmukaisesta suojaamisesta tietosuoja-asetuksen ja uuden valmisteltavan tietosuojalain mukaisesti 25.5.2018 lukien.

Lakiesityksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto on velvollinen pitämään rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Rekisteriä kutsuttaisiin perintätoiminnan harjoittajien rekisteriksi. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä.

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin tultaisiin merkitsemään perintätoiminnan harjoittajan yksilöintitiedot, käyntiosoite, perintätoiminnasta vastaavan henkilön tiedot sekä viranomaisen perintätoiminnan harjoittajalle määräämät hallinnolliset sanktiot.

Asiakirjojen säilyttäminen

Perintätoiminnan harjoittajalle asetettaisiin velvollisuus säilyttää perintätoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot tietyn määräajan. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa aluehallintoviraston mahdollisuuksia valvoa tehokkaasti lainsäädännön noudattamista.

Perintätoimintaan liittyvillä asiakirjoilla ja tiedoilla tarkoitetaan ensinnäkin kirjallista aineistoa, esimerkiksi toimeksiantosopimuksia, saatavan perustetta koskevia asiakirjoja, maksumuistutuksia, maksuvaatimuksia, maksusuunnitelmia sekä perintätoiminnan harjoittajan ja velallisen välisiä sähköpostiviestejä.

Asiakirjat ja tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, kun perintätoimenpiteet ovat päättyneet.

 


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä: