Trattaperinnän estyessä henkilöyhtiöiden oikeudellinen perintä tuplaantui

Tratta on yksi yritysperinnän keino erääntyneen ja riidattoman saatavan perimiseksi. Trattaperinnässä asiakasta vaaditaan suorittamaan saatava määräaikaan mennessä tai maksamattomuus voidaan joutua saattamaan laajasti yleisön tietoisuuteen. Huoli julkisuuden mahdollisesti aiheuttamasta luottamuspulasta yrityksen liiketoiminnalle tekee velanmaksusta keskimääräistä nopeampaa. Tammikuussa 2021 voimaan tullut väliaikainen perintälaki rajoitti tratan käyttöä ja romahdutti trattaperinnän määrän. Samaan aikaan henkilöyhtiöiden oikeudellinen perintä tuplaantui.

Tratta on yksi yritysperinnän keino erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi. Trattaperintä tarkoittaa julkisuusuhkaista maksukehotusta, jolla asiakasta vaaditaan suorittamaan saatava määräaikaan mennessä.

Tratta sisältää aina uhan maksuhäiriömerkinnästä. Jo tratan lähettäminen aiheuttaa yrityksen luottotietoihin kuuden (6) kuukauden mittaisen maksuviivemerkinnän. Vaikka maksuviive ei ole maksuhäiriömerkintä tai merkintä siitä, että yrityksen luottotiedot olisivat menneet, voi sillä olla vaikutusta yrityksen toimintaan; luotonsaanti voi vaikeutua, sopimusten solmiminen viivästyä ja maine kärsiä. Ennen tratan lähettämistä asiakkaalle pitääkin lähettää kirjallinen maksumuistutus, jossa on annettu vähintään seitsemän päivää maksuaikaa. Ja kuten kaikessa perinnässä, mikäli alkuperäisessä laskussa on huomautettavaa, on syytä olla yhteydessä Intrumin asiakaspalveluun tilanteen ja saatavan perusteiden selvittämiseksi.

Tratan julkinen vai hiljainen protesti?

Trattaan kannattaa aina reagoida pikaisesti, sillä vielä tässä kohtaa voidaan useimmiten sopia maksujärjestelyistä. Jos asiakas ei kuitenkaan maksa, voidaan tratta protestoida joko hiljaisena tai julkisena.

  1. Hiljaisessa protestoinnissa tieto näkyy vain luottotietoyhtiöiden tietokannassa. Mallin etuna on luottamuksen säilyminen asiakkaan omissa kauppasuhteissa ja sopimuksissa. Hiljainen protesti on monesti myös velkovan yrityksen etu.
  2. Julkisessa protestissa tieto julkaistaan avoimesti talousalan lehdissä, kuten Kauppalehdessä tai Taloussanomissa. Tällä voi olla laajempia vaikutuksia asiakkaan toimintaan
Mikäli asiakkaalla on trattaperintää koskevan saatavan osalta huomautettavaa tai riitautettavaa, on syytä olla pikaisesti yhteydessä Intrumin asiakaspalveluun tilanteen selvittämiseksi.

Asiakas saa tiedon protestoitavista saatavista luottotietoyhtiöltä ja voi vielä tässä vaiheessa maksaa saatavan pois sekä välttää julkisen protestin osalta tiedon julkaisun alan lehdissä. Protestimerkinnän aiemmin saanutta ja velkansa sen jälkeen kokonaan maksanutta asiakasta taas voi hyödyttää protestimerkinnän rinnalle pyydettävä tieto saatavan maksusta (nk. REF-tieto). Varsinaista maksuhäiriömerkintää se ei kuitenkaan poista.

Tratta lyhyesti

  • Velkojan velalliseen kohdistama julkisuusuhkainen maksukehotus, jonka teho perustuu maksamattoman tratan julkiseen protestointiin.
  • Ensin lähetetään maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään seitsemän (7) päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle.
  • Määräajan jälkeen asetetaan tratta, jonka saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 21 päivän kuluttua sen lähettämisestä.
  • Tratta voidaan protestoida luottotietoyhtiön toimesta hiljaisesti (AST) tai julkisesti (ATR).
  • Trattaperinnän lisäksi voidaan hakea ulosottokelpoinen päätös.
  • Trattaa saa käyttää vain silloin kun saatava on riidaton.

Trattaperinnän estyessä oikeudellinen perintä lisääntyi

Tammikuussa 2021 voimaan tullut väliaikainen perintälaki muutti yrityssaatavien perintää poikkeuksellisella tavalla. Trattaperintää ei saanut käyttää yksityisten elinkeinoharjoittajien, avointen yhtiöiden eikä kommandiittiyhtiöiden osalta. Lisäksi alle 100 000 euron liikevaihdon- tai ensimmäisen tilikauden yrityksillä oli mahdollista estää tratan julkaisu, mikäli velkoja sai asiasta selvityksen ennen tratan protestoimista.

Trattaperinnän rajoitukset päättyivät syyskuussa 2021. Rajoituksen päätyttyä trattojen määrä nousi nopeasti takaisin normaalille tasolle.

Vuonna 2020 henkilöyhtiöiden perintään siirtyneistä tapauksista keskimäärin joka kymmenes oli trattaperintää. Marraskuuhun 2021 mennessä sama luku oli pudonnut alle prosentin. Vaikuttaa myös siltä, että trattaperinnän rajoittaminen johti yrityksiä kirjaamaan saatavat herkemmin luottotappioiksi. Samalla kun trattaperinnän määrä romahti, toisessa ääripäässä oikeudellinen perintä henkilöyhtiöillä tuplaantui. Tämän seurauksena samalla kasvoivat kulut sekä velkaa perivällä että velkaantuneella, sillä oikeudellisessa perinnässä kulut ovat huomattavasti trattaperintää korkeampia

Trattaperinnän etuna keskimääräistä nopeampi velanmaksu

Huoli luottotietojen menetyksestä tekee trattaperinnästä tavanomaista kirjeperintää tehokkaamman. Trattaperinnän onnistumiseen vaikuttaa lähtökohtaisesti perinnän kohteena olevan yrityksen toimiala sekä saatavan pääoman suuruus, mutta keskimäärin noin 85 % trattaperinnän toimeksiannoista maksetaan kuukauden kuluessa kirjeen lähetyspäivästä. Trattaperintä ei myöskään estä maksusta sopimista vapaaehtoisen perinnän keinoin. Ja kuten muussakin perinnässä, saatavien tehokkaalle kotiuttamiselle oleellisinta ovat oikea-aikaiset toimenpiteet ja nopea perinnän aloitus.

Vaihtoehtoina trattaperinnälle ja saatavien kotiutukselle on oikeudellinen perintä tai konkurssiuhkainen maksuvaatimus. Sopivaan perintämenetelmään voi vaikuttaa mm. saatavan pääoman suuruus ja esimerkiksi konkurssiuhkaista maksuvaatimusta voidaan suositella tilanteessa, jossa saatavan suuruus on poikkeuksellisen merkittävä.

Kaikki perintä vaatii vastuullisuutta ja ammattitaitoista kohtaamista

Trattaperinnässä, kuten myös konkurssi- tai oikeudellisessa perinnässä, on omat lain mukaiset vaateensa. Kaikilla on kuitenkin aina sama tavoite; varmistaa, että yritykset saavat maksunsa ja heidän asiakkaansa reilun kohtelun sekä ammattitaitoisen avun perinnän joka vaiheessa.

Marjo Rey
Team Manager, Luotonhallintapalvelut, yritysperintä