Terveydenhuollon asiakasmaksua koskevissa laskuissa tulee olla oikaisuvaatimusohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan asiakasmaksuja koskevaan laskuun on liitettävä kirjalliset oikaisuvaatimusohjeet. Kuntaliitto on muistuttanut kuntatoimijoita oikaisuvaatimusohjeiden liittämisestä terveydenhuollon laskuille Kuntaliiton yleiskirjeessä 1/2019. Kuntaliitto haluaa muistutuksella varmistaa, että asiakkailla on aina käytettävissään lain edellyttämät ohjeet laskuja koskevaa muutoksenhakua varten.

Oikaisuvaatimusohjeiden liittäminen laskuun nopeuttaa asiakasmaksujen käsittelyä myös siinä tapauksessa, jos saatava siirtyy perintään. Lue alta viranomaisten päätöksistä koskien muutoksenhakua sekä oikaisuvaatimusohjeen vaikutuksista perintään.

Viranomaisten päätökset muutoksenhakuohjeen liittämisestä laskulle

Apulaisoikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat molemmat päätöksissään kehottaneet kuntatoimijoita antamaan riittävät valitusohjeet terveydenhuollon laskujen yhteydessä.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä 11.3.2015 (Dnro OKV/2105/1/2013) kiinnitettiin  kaupungin huomiota muutoksenhakuohjauksen antamiseen terveydenhuollon maksuja määrättäessä. Asiakasta olisi hallintolain 8 §:n neuvontavelvollisuuden käyttämiseksi tullut neuvoa laskun yhteyteen liitetyssä ohjauksessa muutoksenhakumahdollisuudesta ja siitä, kuinka hänen tulee asiassa menetellä. Samoin apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään 21.4.2015 (Dnro 746/3/15), että laskutuksen oikeussuojakeinoista tulee ilmoittaa täsmällisesti laskutuksen yhteydessä.

Vielä tarkemmin apulaisoikeuskansleri otti kantaa asiaan lääkärinlausunnosta perittävää maksua koskevassa päätöksessään 17.11.2016 (Dnrot OKV/1806/1/2015 ja OKV/1807/1/2015) (Dnro 5578/4/13), jossa todettiin, että hallintolain 46 §:n mukaisesti oikaisuvaatimusohjeet olisi tullut antaa samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Oikaisuvaatimusohjeen sisällöstä ja ajankohdasta

Asiakasmaksulain (734/1992) 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, joka vastaa asianomaisen terveydenhuollon palvelun järjestämisestä kunnassa.

 

Oikaisuvaatimusohjeiden sisältö määräytyy hallintolain 47 ja 49 §:n valitusosoitusta koskevien sääntöjen mukaan. Oikaisuvaatimusohjeissa on mainittava ainakin seuraavat tiedot: 1) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, 2) viranomainen, jolle oikaisuvaatimus on toimitettava, 3) oikaisuvaatimusaika ja mistä se lasketaan, 4) vaatimukset oikaisuvaatimuskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä 5) oikaisuvaatimuksen perille toimittamisesta.

Oikaisuvaatimusohjeen vaikutus perintään

Oikaisuvaatimusohjeen antaminen kuuluu kuntatoimijan hallintolain mukaisiin velvollisuuksiin. Myös laskutuksen ja perinnän sujuvuuden kannalta on tärkeää, että laskussa on riittävän selkeä oikaisuvaatimusohje.

Perintälain mukaan 4 a §:n mukaan suoraan ulosottokelpoisen saatavan perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jollei velallinen ole tehnyt verotäytäntöönpanolain 9 §:ssä tarkoitettua perustevalitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa. Selkeä muutoksenhakuohje mahdollistaa riitaisen tai epäselvän laskun selvittämisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ennen laskun siirtymistä perintään. Näin voidaan vähentää perintään mahdollisesti riitaisena siirtyvien laskujen määrää ja tästä eri osapuolille aiheutuvaa selvitystyötä ja kustannuksia, mikä tehostaa koko laskutus- ja perintäprosessia.

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 1/2019, Apulaisoikeusasiamiehen päätös 21.4.2015 (Dnro 746/3/15), Apulaisoikeuskanslerin päätökset 11.3.2015 (Dnro OKV/2105/1/2013) sekä OKV/1806/1/2015 ja OKV/1807/1/2015

Kirjoittaja: Maria Nordberg, lakimies, Intrum Oy

Lue lisää: Intrumin palvelut julkiselle sektorille