Rahanpesulaki uudistuu kesäkuussa 2017

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 26.6.2017.

Lakiuudistuksen myötä ilmoitusvelvollisen oman riskiperusteisen arvion merkitys kasvaa, kotimaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt tulevat tehostetun tuntemisvelvollisuuden piiriin ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen korostuu.

Mitä yrityksiä rahanpesulaki koskee?

Ilmoitusvelvollisiksi kutsutaan yrityksiä, jotka kuuluvat rahanpesulain soveltamisalan piiriin. Rahanpesulaki koskee erityisesti sijoitus-, rahoitus-, luotto- ja vakuutusalan toimijoita. Lisäksi lain piirissä ovat muun muassa valuutanvaihtoliikkeet, tilintarkastajat, asianajajat, kiinteistönvälitysliikkeet ja perintätoimistot.

Keskiössä asiakkaiden tunnistaminen

Rahanpesulain keskeisiä velvoitteita ovat asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen, asiakassuhteen jatkuva seuranta sekä velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle.

Ilmoitusvelvollinen ei saa perustaa asiakassuhdetta tai suorittaa liiketoimea, jos se ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi säädettyjä toimia. Lakiesitys sisältää uuden edellytyksen, jonka mukaan asiakassuhdetta ei saa ylläpitää, jos ilmoitusvelvollinen ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi säädettyjä toimia. Perintätoimiston tapauksessa tunnistamisvelvollisuus koskee toimeksiantajayrityksiä (ei niiden asiakkaita eli velallisia). Asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat on säilytettävä vielä viisi vuotta liikesuhteen päättymisen jälkeenkin.

Myös suomalaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt tunnistettava

Rahanpesulaki edellyttää tietyissä tilanteissa asiakkaan tehostettua tuntemista. Eräs näistä tilanteista on asiakassuhde sellaisen henkilön kanssa, joka on tai on ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä tai hän on tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö eli PEP). Lakiuudistuksen myötä tehostetun tuntemisen piiriin tulevat myös suomalaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt kun voimassa oleva laki on koskenut vain ulkomaisia PEP- henkilöitä.

Jos asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, ylemmän johdon on hyväksyttävä asiakassuhteen aloittaminen ja asiakassuhteeseen tai liiketoimeen liittyvien varojen alkuperästä on hankittava selvitys. Lisäksi ilmoitusvelvollisen on järjestettävä jatkuva ja tehostettu asiakassuhteen seuranta. Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.

Toimenpiteiden laajuus perustuu kirjalliseen riskiarvioon

Nykylaissa säännellään melko selkeästi milloin ilmoitusvelvollisen tulee tunnistaa asiakas ja missä laajuudessa. Jatkossa tuntemistoimenpiteiden laajuus perustuu ilmoitusvelvollisen omaan riskiarvioon. Riskiarvio on kirjallinen ja ilmoitusvelvollisen tulee huomioida siinä voimassa olevankin lain mukaiset riskitekijät, jotka liittyvät sen asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin, liiketoimiin ja jakelukanaviin. Riskiarviota on päivitettävä säännöllisesti ja se on toimitettava valvovalle viranomaiselle tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä. Lakiesityksen mukaan riskiarvion on oltava valmiina 30.6.2017 mennessä.

Myös asiakasyhtiön tosiasiallinen edunsaaja tunnistettava

Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava myös asiakasyhtiönsä tosiasiallinen edunsaaja ja tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Tosiasiallista edunsaajaa ei kuitenkaan tarvitse tunnistaa, jos asiakas on yhtiö, jonka arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai ETA-valtiossa.

Yhtiön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä joka viime kädessä omistaa yhtiön tai jonka määräysvallassa yhtiö on siten, että luonnollinen henkilö omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 prosentinosuuden yhtiön osakkeista, äänioikeuksista tai omistusosuuksista taikka käyttää yhtiössä määräysvaltaa muilla keinoin. Määräysvalta voi perustua esimerkiksi osakassopimukseen.

Velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin

Rahanpesulain velvoitteet koskevat pääosin vain ilmoitusvelvollisia. Lakiesitys asettaa kuitenkin pörssiyhtiöitä lukuun ottamatta kaikille yhtiöille velvollisuuden ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 30.6.2019 mennessä. Yritysten olisi jatkossa myös pidettävä yllä ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan ja annettava nämä tiedot pyynnöstä ilmoitusvelvolliselle tämän suorittaessa tuntemista koskevia toimia.

Sanktiot kovenevat

Uudessa rahanpesulaissa hallinnolliset seuraamukset lain rikkomisesta tai säännösten laiminlyönnistä ovat entistä ankarammat. Ilmoitusvelvolliselle voidaan antaa julkinen varoitus tai määrätä joko rikemaksu tai seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös ilmoitusvelvollisen johtoon kuuluvalle henkilölle. Lisäksi ylimpään johtoon kuuluvalle henkilölle voidaan määrätä enintään viiden vuoden pituinen kielto toimia johtotehtävissä ja ilmoitusvelvollisen toimiluvan mukaista toimintaa voidaan rajoittaa tai toimilupa perua. Hallinnollinen seuraamuspäätös julkistetaan viranomaisen toimesta esim. viranomaisen verkkosivuilla.

Rikemaksun suurus on oikeushenkilölle 5 000 – 100 000 euroa ja luonnolliselle henkilölle 500 – 10 000 euroa. Seuraamusmaksu saa olla oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle enintään miljoona euroa tai enintään kaksi kertaa suurempi kuin teolla saatu hyöty sen mukaan, kumpi summa on suurempi. Luotto- ja rahoituslaitosten seuraamusmaksu olisi muita ankarampi eli enintään viisi miljoonaa euroa tai kymmenen prosenttia edellisen vuoden liikevaihdosta riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Lopuksi

Hallituksen esityksessä on arvioitu, että pelkästään Suomessa ilmoitusvelvollisia toimijoita on lähes 70 000. Uusi laki näkyy myös jokaisen yhteisön ja kansalaisen arjessa, kun ilmoitusvelvollisten tietopyynnöt lisääntyvät.

 

Kirjoittaja: 
Teppo Mäntylä, varatuomari.