Poimintoja hallitusohjelmasta ylivelkaantumisen estämiseksi

Uudessa hallitusohjelmassa pureudutaan voimakkaasti ylivelkaantumisen ehkäisyyn ja esitellään joukko keinoja, joiden avulla muun muassa luotonmyöntämisen ja -ottamisen edellytyksiä parannetaan sekä estetään ylilyöntejä perintäkulujen langettamisessa.

Näin hallitusohjelmaan on kirjattu toimenpiteistä ylivelkaantumiseen liittyen:

  • Hallitus toimii tehokkaasti ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja palveluihin ohjaamista tehostetaan koko maassa oikeusministeriölle osoitettavan lisämäärärahan puitteissa. Sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.
  • Kansalaisten talousosaamista ja talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä ja ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan. Hallitus vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä velkakierteiden ehkäisemiseksi. Talousosaamista lisätään eri asteisessa koulutuksessa velkaantumisongelman ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Taloussosiaalityön osaamista vahvistetaan osana sosiaalityön koulutusta.
  • Hallituskaudella 2015–2019 hyväksytyn kuluttaja- ja pikaluottoja koskevan sääntelyn tehokkuutta seurataan. Mikäli sen tehokkuudessa havaitaan puutteita, ryhdytään toimenpiteisiin sääntelyn tehostamiseksi ja kuluttajaluottojen markkinoinnin sääntelemiseksi. Vähennetään kuluttajaluottojen houkuttelevuutta jatkamalla aggressiivisen markkinoinnin hillitsemiseen tähtäävää työtä. Pikaluoton myöntäjien valvonta keskitetään Finanssivalvontaan.
  • Perintätoimien kohteena olevilta laskutettavien perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös velallisen ollessa muu kuin kuluttaja-asemassa oleva yksityishenkilö. Hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen viranomaisten edellytyksiä puuttua lain tai hyvän perintätavan vastaiseen perintätoimintaan.
  • Hallitus selvittää pikaisesti vaalikauden alussa ulosottokaaren muutostarpeet, esimerkiksi velallisen suojaosan kohdalla, ja tekee tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Tavoitteena on korottaa ulosoton suojaosaa vähintään takuueläkkeen tasolle.
  • Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana, ja samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa.
  • Hallitus selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeet tavoitteena velkajärjestelyjen ja niiden kattavuuden parantaminen.

– Halitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet edistävät luottoyhteiskunnan periaatteita, jossa luoton myöntämiselle ja -ottamiselle luodaan entistä tarkemmat säännöt ja mahdollistetaan tietojen läpinäkyvyys prosessin eri vaiheissa. Lainsäädännön valmisteluvaiheessa on kuultu useita eri asiantuntijatyöryhmiä, mukaan lukien perintäalan edustajia, missä yhteydessä olemme päässeet myötävaikuttamaan terveen talouden rakenteiden vahvistumiseen yhteiskunnassamme, toteaa Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

– Positiivisen luottorekisterin avulla luotonmyöntäjä pystyy arvioimaan luotonmyöntämisen perusteita ei vain luottohäiriömerkinnän olemassa ololla tai puuttumisella, vaan kokonaisvaltaisella näkemyksellä henkilön tuloista, luotoista sekä maksuhistoriasta. Tämä on erittäin hyvä uudistus, ja uskomme sen olevan erittäin tehokas keino ylivelkaantumisen hillitsemiseen, vaikka muutos ottaakin aikansa, Iskala jatkaa.

– Perintäkulujen ylärajan asettamisella halutaan poistaa ylilyönnit, joita alalla on esiintynyt. Aluehallintovirasto on antanut viime aikoina useita varoituksia. Varoituksista on myös vireillä oikeusprosesseja. Intrum ei ole niissä osallisena. Toimintamme on Aluehallintoviraston linjausten mukaista.

Meidän neuvomme velkaantuneelle on, että kannattaa ottaa heti yhteyttä laskuttajaan tai perintätoimistoon, mikäli laskua ei pysty maksamaan sovitussa ajassa. Näin pääsemme sopimaan maksusuunnitelmasta toimeksiantajan ja loppuasiakkaan välillä sekä välttämään perintäkulujen kasvun, Iskala kannustaa.

Lue hallitusohjelma kokonaisuudessaan Valtioneuvoston sivuilta.

Vinkit ja neuvot taloudenhallintaan.

Kirjoittaja:
Leena Rindell, VTM, viestintäpäällikkö, Intrum Oy

 

Positiivinen luottorekisteri on erittäin hyvä uudistus
Juha Iskala, myyntijohtaja, Intrum Oy