Oikeudenkäyntimaksut nousevat riidattoman velkomusasian riitauduttua

Korotettu maksu peritään, jos riidaton velkomusasia, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista koskeva asia tai häätöasia riitautuu sen jälkeen, kun asia on tullut vireille käräjäoikeuteen.

Oikeudenkäyntimaksuja korotettiin vuoden alussa ja riitautetusta velkomusasiasta peritään nyt 250 euroa oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain 2 §:n 1 momentin mukaan.  Maksu peritään, jos oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukainen summaarinen eli riidaton velkomusasia, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista koskeva asia tai häätöasia riitautuu sen jälkeen, kun asia on tullut vireille käräjäoikeuteen. Korotus koskee asioita, jotka ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä.

Korotus ei koske riitautuneita asioita, jotka ovat tulleet vireille ennen korotuksen voimaantuloa. Näissä asioissa kirjallisessa menettelyssä annetun ratkaisun oikeudenkäyntimaksu on edelleen 65 euroa tai 86 euroa riippuen siitä, tuliko asia vireille sähköisellä haastehakemuksella vai paperisella hakemuksella.

Oikeudenkäyntimaksua, kuten muitakaan oikeudenkäyntikuluja, ei tuomita vastapuolen maksettaviksi, ellei kantaja ole vaatinut niitä oikeudessa. Käräjäoikeuksien lausumapyynnöissä saatetaan muistuttaa kantajaa korottuneesta oikeudenkäyntimaksusta tiedustelemalla, vaatiiko kantaja riidattoman asian oikeudenkäyntimaksun sijasta 250 euron oikeudenkäyntimaksun asian muututtua riitaiseksi.

Kysymys saattaa herättää velkojan miettimään, voisiko maksun välttää, etenkin jos saatava on oikeudenkäyntimaksua pienempi? Olisiko parempi yrittää tehdä sovinto velallisasiakkaan kanssa tai jopa peruuttaa kanne lisäkulujen välttämiseksi? Mikäli asia etenee riitaisena käräjäoikeuden suulliseen istuntoon, oikeudenkäyntimaksu korottuu 500 euroon.

Lisäkuluilta välttyminen ei ole varmaa, vaikka velkoja päättäisikin peruuttaa kanteen tai pyrkisi sovintoratkaisuun asiassa. Lakivaliokunnan mietinnön mukaan vastaajan asiaperusteella riitauttamassa asiassa on perusteltua periä 250 euron maksu siitä riippumatta, päättyykö asia kirjallisessa menettelyssä asiaratkaisuun, jääkö asia ratkaisematta tai esimerkiksi päättyykö käsittely sovinnon vahvistamiseen. Käräjäoikeuskäytäntö on ollut tältä osin vaihtelevaa, ja joissakin käräjäoikeuksissa asian onkin saanut edelleen peruutettua tai sovinnon vahvistettua ilman korotettua maksua.

Tärkeää olisi, että lainsäädäntöä täsmennettäisiin jatkossa siten, ettei 250 euron maksua perittäsi niissä asioissa, jotka päättyvät sovinnon vahvistamiseen tai kanteen peruuttamiseen. Tämä kannustaisi osapuolia sovinnollisen ratkaisun etsimiseen ja säästäisi myös käräjäoikeuden voimavaroja.

Kirjoittaja: Tuija Aarnivuo, varatuomari (VT), lakimies, Intrum Oy.