Suojelemme yksityisyyttäsi

Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi jos olet nykyinen tai tuleva toimeksiantajamme, toimittajamme tai kumppanimme.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (toimeksiantaja, toimittaja ja muut osapuolet)

Siitä, miten käsittelemme henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille tarjoamiemme palvelujen suorittamista varten, kerrotaan tarkemmin täällä.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme tehdä sinun tai edustamasi yrityksen kanssa sopimuksen ja toimia sen mukaisesti. Riippuen siitä, miten olet vuorovaikutuksessa kanssamme, saatamme myös käsitellä verkkosivustojemme tai fyysisten toimipaikkojemme kävijöiden henkilötietoja.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä tapauksessa, että tietojen käsittelyyn on lainmukainen peruste. Saatamme käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai asiakassuhteen muodostamiseen ja ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin tai varmistaaksemme työntekijöidemme ja yrityksemme turvallisuuden. Tietojasi voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteidemme, kuten rahanpesua koskevan lainsäädännön noudattamiseksi. Käsittelyn on oltava tarpeen joko sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa sinä tai edustamasi yritys on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Silloin, kun se on oikeutetun etumme mukaista, saatamme käyttää henkilötietojasi myös tarjotaksemme tietoa sinua mahdollisesti kiinnostavista palveluistamme, ennusteista, analyyseista, tapahtumista ja koulutuksista, tai hoitaaksemme meidän ja edustamasi yrityksen väliseen yhteistyösuhteeseen liittyviä välttämättömiä tai aiheellisia asioita.

Säilytämme henkilötietojasi turvallisesti tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi?

Säilytämme sopimus- tai yhteistyösuhteen hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. Viestintää sekä turvallista ja asianmukaista tunnistamista varten tarvitsemme yrityksen edustajana nimesi, tehtävänimikkeesi ja yhteystietosi, kuten osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Rahanpesun vastaiseen toimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi saatamme lisäksi tarvita kopion passista tai vastaavasta henkilötodistuksesta ja näihin liittyviä tietoja.

Työntekijöidemme turvallisuuden vuoksi ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi toimipaikoissamme asioivia saatetaan pyytää ilmoittamaan esimerkiksi nimensä ja yhteystietonsa. Poistamme kyseiset henkilötiedot lyhyen ajan kuluttua, ellei niiden säilyttämiseen ole lakisääteistä velvollisuutta.

Meillä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa henkilötiedot viranomaistarkastusten yhteydessä. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus pyrkiä torjumaan, valvomaan ja näyttämään toteen petoksia, rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa.

Yhteistyön luonteesta ja kohdemaasta riippuen saatamme pyytää asiantuntijaa selvittämään, onko sinulla tai edustamallasi yrityksellä jostakin syystä mahdollisesti este osallistua kyseiseen tehtävään.

Käsittelemmekö arkaluonteisia tietoja?

Ellei kanssasi ole toisin sovittu tai ellei käsittely ole välttämätöntä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi, emme käsittele henkilötietojen erityisryhmiä (niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua tai etnistä taustaa, poliittista, uskonnollista tai aatteellista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevia tietoja). 

Luovutammeko henkilötietoja ulkopuolisille?

Saatamme luovuttaa henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka avustavat meitä ja/tai tuottavat osan palveluistamme. Tällaisia ovat esimerkiksi tulostus- ja postituspalvelut sekä asianajopalvelut. Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi toimeksiantajillemme, jos edustat toimittajaa, joka tuottaa osan toimeksiantajille tarjoamistamme palveluista. Tietoja voidaan joutua luovuttamaan myös viranomaisille.

Työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihin. Työntekijä saa pääsyn henkilötietoihin ainoastaan, jos se on edellä kuvattuja tarkoituksia varten tarpeellista ja jos työntekijää sitoo salassapitovelvollisuus.

Siirretäänkö henkilötietoja ulkomaille?

Olemme osa Intrum-konsernia, joten tietoja saatetaan siirtää toiseen maahan. Siinä tapauksessa huolehdimme siitä, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia asianmukaisia suojatoimia noudatetaan. Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka huolehtivat käsittelemiemme tietojen säilyttämisestä tai joilla saattaa olla pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin. Nämä palveluntarjoajat saattavat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa. Emme koskaan siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamatta henkilötietojen suojaa ja turvallista käsittelyä. Sen vuoksi huolehdimme siitä, että mahdolliset vastaanottajat ovat allekirjoittaneet EU:n mallisopimuslausekkeet ennen siirtoa tai että kyseisen maan tietosuojalainsäädäntö takaa Euroopan komission päätöksen mukaan riittävän suojan. Saatamme myös tukeutua Privacy Shield -ohjelmaan, jonka kautta ohjelmaan osallistuvat yhdysvaltalaiset yritykset sitoutuvat noudattamaan tiukempaa yksityisyydensuojaa kuin Yhdysvaltain lainsäädäntö edellyttää. Saatamme luovuttaa tietoja näiden ryhmien ulkopuolelle siinä tapauksessa, että lainsäädäntö edellyttää sitä, esimerkiksi petosten torjumiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot on kerätty, tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu säilyttää tiedot (esimerkiksi sopimuksen päättymiseen asti) ja/tai niin kauan, että vanhentumisaika on kulunut, jotta voimme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Meillä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan petosten torjumista ja havaitsemista, rahanpesun havaitsemista ja toteen näyttämistä ja tilintarkastusta varten.

Poistamme tiedot myös varmuuskopioista, mutta vasta sitten, kun varmuuskopionauha mahdollisesti tulee uudelleenkäytettäväksi varmuuskopiointikäytäntömme mukaisesti. Kun varmuuskopio tulee varmuuskopiointikäytäntömme mukaisesti poistettavaksi, poistamme tiedot kokonaan.

Olenko automaattisen päätöksenteon kohteena?

Emme käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon.

Mitä oikeuksia sinulla on?

On tärkeää, että ymmärrät, että käsittelemme henkilötietojasi luotettavasti ja turvallisesti. Vaikka emme tarvitse suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on kuitenkin monia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Sinun oikeutesi

Mitä sillä tarkoitetaan?

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Tämä koskee muun muassa seuraavia tietoja:

·         Miksi käsittelemme henkilötietoja

·         Mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme

·         Kenelle luovutamme henkilötietoja

·         Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja tai säilyttämisajan määrittämisen perusteet

·         Mitä oikeuksia sinulla on

·         Mistä olemme saaneet henkilötiedot (ellemme ole saaneet niitä sinulta)

·         Liittyykö käsittelyyn automaattista päätöksentekoa

·         Jos henkilötietosi on siirretty Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, kuinka varmistamme henkilötietojen suojan

Kaikki edellä mainitut tiedot on esitetty tässä tietosuojaselosteessa.

Sinulla on myös oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Ylimääräisistä jäljennöksistä veloitetaan kuitenkin maksu.

Korjausoikeus

On tärkeää, että hallussamme olevat tiedot pitävät paikkansa. Jos henkilötiedoissa on virheitä (esimerkiksi nimen- tai osoitteenmuutoksen takia), niistä on hyvä ilmoittaa meille.

Oikeus tulla unohdetuksi

Jos mielestäsi käsittelemme henkilötietoja lainvastaisesti, esimerkiksi tarpeettoman pitkään, voit pyytää meitä poistamaan tiedot.

Oikeus rajoittamiseen

Henkilötietojensa korjaamista pyytäneellä tai niiden käsittelyä vastustaneella henkilöllä on oikeus rajoitettuun käsittelyyn, kunnes olemme ehtineet selvittää asian vahvistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden tai muuttaa niitä saamiemme ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan tällöin käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten yhteydessä, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeän yleisen edun edellyttäessä käsittelyä.

Voit myös vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, mutta et halua, että henkilötiedot poistetaan.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi, jos katsot, ettei meillä ole oikeutta käsitellä niitä. Voit vastustaa käsittelyä myös, mikäli käsittelyn perusteena on meidän oikeutettu etumme. Tällöin jatkamme tietojen käsittelyä vain siinä tapauksessa, että kykenemme perustelemaan tämän sinun etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi painavammilla pakottavilla syillä. Meillä on kuitenkin aina oikeus käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on myös koska tahansa oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille käsiteltäviksi suostumuksen perusteella tai sopimuksen toteuttamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää, että kyseiset tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos olet tyytymätön vastaukseemme tai katsot, että käsittelemme tietojasi epäoikeudenmukaisesti tai lainvastaisesti, voit valittaa tietosuojavirastolle. Lisätietoa tietosuojavirastosta ja valitusmenettelystä on saatavissa osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Suostumuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus niiden käsittelytoimenpiteiden osalta, jotka perustuvat suostumukseen. Siinä tapauksessa lopetamme kyseiseen lainmukaiseen perusteeseen perustuvat käsittelytoimenpiteet.

 

Ilmoitamme oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvistä pyynnöistäsi myös muille tahoille, joille olemme mahdollisesti luovuttaneet henkilötietojasi.

 

Miten voit valittaa tietojesi käytöstä tai käyttää oikeuksiasi?

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai johonkin edellä mainittuun oikeuteesi liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme asian selvittämiseksi.

Tietosuojavastaava: tietosuoja@intrum.com

Tietosuojavastaavamme vastaa mielellään tarkempiin kysymyksiin siitä, miten käsittelemme henkilötietoja.

Tietoturvaloukkaus

Silloin kun tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, tulee loukkauksesta ilmoittaa myös loukkauksen kohteena olevalle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä. Auttaaksesi meitä näiden velvollisuuksien täyttämisessä, pyydämme sinua ilmoittamaan meille kaikista tietoosi tulevista tietoturvaloukkauksista tämän lomakkeen kautta.

Evästeet

Me (Intrum Oy) käytämme tällä verkkosivulla (www.intrum.fi/fi) evästeitä.

Evästeet (cookiet) ovat kirjaimista ja numeroista koostuvia pieniä tiedostoja, jotka sijoitetaan laitteellesi (tietokoneelle, kämmenlaitteelle jne.), kun vierailet verkkosivulla. Evästeet mahdollistavat verkkosivustomme ja tämän toimintojen käytön. Verkkosivuston ja tämän yksittäisten toimintojen käyttö edellyttää näitä evästeitä. Käytämme evästeitä myös verkkosivuston suorituskyvyn optimointiin, jolla kehitämme käyttökokemustasi (suorituskykyevästeet), sekä vierailijoiden käyttötavan seurantaan, jolla kehitämme verkkosivustoamme, tuotteitamme, palvelujamme ja markkinointiamme (analyysievästeet).

Sovellettavien lakien mukaisesti käytämme suorituskyky- ja analyysievästeitä ainoastaan, jos olet sallinut evästeiden käytön rastimalla asiaankuuluvan ruudun verkkosivustollamme (alussa) näytettävässä evästetietoviestissä. Tämä viesti voidaan näyttää aika-ajoin uudelleen, esimerkiksi, jos asiaankuuluva eväste (katso ”evästeasetus” jäljempänä) hylätään tai poistetaan.

Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Huomioithan, että tämä voi vaikuttaa myös välttämättömiin evästeisiin, joita ilman tämä verkkosivusto ei ole käytettävissä. Kaikki sivuston osat eivät välttämättä toimi oikein, jos poistat (kaikki) evästeet käytöstä. Verkkosivuston käyttökokemuksen kehittäminen myös vaikeutuu, jos evästeet eivät ole käytössä. Ilman evästeitä evästetietoviesti esimerkiksi tulee toistuvasti näkyville, ja kielivalinta tulee tehdä joka kerta uudelleen. Vaihtoehtoisesti voit säätää selaimesi asetukset sellaiseksi, että selain antaa evästeen tallentamisesta ilmoituksen.

Hyödyllistä yleistietoa evästeistä löydät verkkosivustolta http://www.allaboutcookies.org/.

Evästeet

Välttämättömät evästeet

Ensimmäinen osapuoli

Lähde: www.intrum.fi
Eväste: ASP.NET_SessionId
Kuvaus: Yleinen istuntokohtainen eväste, jota käytetään Microsoft .NET -tekniikkaa hyödyntävillä sivustoilla. Evästettä käytetään yleensä anonyymien vierailujen varmistamiseen.
Säilytysaika: istunto

Lähde: www.intrum.fi
Eväste: __RequestVerificationToken
Kuvaus: Väärennyksiä estävä eväste, jonka asettavat ASP.NET MVC -teknologioita hyödyntävät palvelut. Eväste on suunniteltu estämään luvattoman sisällön julkaisu sivustolla eli sivustojenvälisen pyynnön väärennys. Se ei sisällä tietoja käyttäjästä ja se poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi.
Säilytysaika: istunto

Lähde: intrum.fi
Eväste: OptanonAlertBoxClosed
Kuvaus: Tätä evästettä käytetään sivustoilla, jotka hyödyntävät tiettyjä versioita OneTrustin tarjoamista tietosuojavelvoitteiden noudattamista tukevista ratkaisuista. Se asetetaan, kun käyttäjä on nähnyt evästetietoviestin ja joissain tapauksissa vasta, kun tämä on sulkenut viestin. Sen avulla viesti näytetään käyttäjälle verkkosivustolla vain kerran. Evästeen säilytysaika on yksi vuosi, ja se ei sisällä henkilötietoja.
Säilytysaika: vuosi

Lähde: www.intrum.fi
Eväste: OptanonConsent
Kuvaus: Tämä eväste kuuluu OneTrustin tarjoamiin tietosuojan hallinnointiratkaisuihin. Evästeessä on tiedot sivustolla olevista evästekategorioista, ja siihen tallennetaan tieto siitä, onko vierailija hyväksynyt kunkin evästekategorian käytön.  Tämän ansiosta evästeiden käyttö voidaan estää kategorioittain käyttäjän valintojen mukaisesti. Eväste on voimassa vuoden ajan, joten käyttäjän valinnat ovat tallessa, kun tämä seuraavan kerran vierailee sivustolla. Se ei sisällä tietoja, joiden avulla vierailija voitaisiin tunnistaa.
Säilytysaika: vuosi

 

Suorituskykyevästeet

Ensimmäinen osapuoli

Google ( _gid; _gat; _ga)
Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme. Käytämme tietoja raporttien koontiin ja verkkosivuston kehittämiseen. Kerätty tieto ei ole suoraan yhdistettävissä kehenkään luonnolliseen henkilöön. Keräämme tietoa esimerkiksi sivuston käyttäjämäärästä sekä siitä, miltä sivuilta käyttäjät ovat sivuillemme tulleet ja millä sivuilla he vierailevat.

Lue yleiskatsaus Googlen tietosuojasta ja datan turvaamisesta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi)

Lähde: intrum.fi
Eväste: _gid
Kuvaus: Tämä eväste kuuluu Google Universal Analytics -palveluun. Se tallentaa ja päivittää yksittäisten sivujen käyttäjämääriä.
Säilytysaika: päivä

Lähde: intrum.fi
Eväste: _gat_UA-118269715-25; _gat_UA-118269715-7
Kuvaus: Google Analytics -palvelun asettama eväste, jonka nimessä on siihen liittyvän tilin tai sivun yksilöllinen numerosarja. Eväste on samankaltainen kuin _gat-eväste, jonka avulla rajoitetaan Googlen tallentaman tiedon määriä vilkasliikenteisillä sivustoilla.
Säilytysaika: muutamia sekunteja

Lähde: intrum.fi
Eväste: _ga
Kuvaus: Tämä eväste kuuluu Google Universal Analytics -palveluun, joka on päivitetty versio Googlen suositusta analytiikkapalvelusta. Eväste asettaa yksittäisille käyttäjille sattumanvaraisesti luodun numeron, joka toimii tunnisteena. Se liitetään kuhunkin sivustolla tehtyyn sivupyyntöön, ja sitä käytetään vierailijoita, istuntoja ja kampanjoita koskevien tietojen koonnissa sivuston analytiikkaraporttia varten. Sen oletusarvoinen säilytysaika on kaksi vuotta, jota verkkosivuston omistajat voivat muokata.
Säilytysaika: 2 vuotta

Hotjar

Host: intrum.fi
Name: _hjid
Description: Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behaviour in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
Lifespan: Session

Host: intrum.fi
Name: _hjTLDTest, lifespan: Session
Name: _hjAbsoluteSessionInProgress, lifespan: Session
Description: This cookie is associated with web analytics functionality and services from Hot Jar, a Malta based company. It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.

Host: www.intrum.fi
Name: _hjIncludedInSample
Description: This cookie is associated with web analytics functionality and services from Hot Jar, a Malta based company. It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.
Lifespan: Session

Third party

Host: script.hotjar.com
Name: _hjIncludedInSample
Description: This cookie is associated with web analytics functionality and services from Hot Jar, a Malta based company. It uniquely identifies a visitor during a single browser session and indicates they are included in an audience sample.
Lifespan: Session

 

Toiminnalliset evästeet

Kolmas osapuoli

Lähde: intrumdc.boost.ai
Eväste: AWSALBCORS, säilytysaika: 7 päivää
Eväste: AWSALB, säilytysaika: 7 päivää
Kuvaus: Sisältää tiedon siitä, mikä palvelinklusteri kulloinkin palvelee vierailijaa. Evästettä käytetään chatbot-palvelun kuormantasaukseen käyttäjäkokemuksen optimoimiseksi.
Säilytysaika: 7 päivää

 

Kohdentamisevästeet

Ensimmäinen osapuoli

Lähde: intrum.fi
Eväste: awxxxx, säilytysaika: 5 kuukautta
Eväste: awxxxx, säilytysaika: istunto
Kuvaus: Evästeen avulla kirjataan, minkä yhteistyökumppanin sivustolta saavut verkkosivulle. Se asetetaan, kun napsautat yhtä linkeistämme, ja sen avulla mainostajalle ja meille ilmoitetaan, miltä sivulta saavuit.

 

Kolmas osapuoli

LinkedIn

Lähde: ads.linkedin.com
Eväste: lang 
Kuvaus: Tämän sivuston omistaa LinkedIn-verkostoitumispalvelu. Alasivusto on yhteydessä LinkedIn-sivuston markkinointipalveluihin, joiden avulla verkkosivuston omistajat voivat saada tietoja sivustonsa käyttäjistä LinkedIn-profiilien perusteella ja siten parantaa kohdentamista.
Säilytysaika: istunto

Lähde: linkedin.com
Eväste: lissc, säilytysaika: vuosi
Eväste: UserMatchHistory, säilytysaika: kuukausi
Eväste: bcookie, säilytysaika: 7980 vuotta
Eväste: lang, säilytysaika: istunto
Eväste: lidc, säilytysaika: päivä
Eväste: bscookie, säilytysaika: 7980 vuotta
Eväste: bscookie, säilytysaika: 2 vuotta
Kuvaus: Tämän sivuston omistaa LinkedIn-verkostoitumispalvelu. Sitä käytetään kolmannen osapuolen evästeenä yleensä niin, että verkkosivuston omistajat sijoittavat yhden sisällön jakamisen painikkeen sivuilleen. Sen sisältöä ja palveluita voi upottaa sivuille myös muilla tavoin. Vaikka tällaiset painikkeet lisäävät sivujen toiminnallisuutta, evästeet tallennetaan riippumatta siitä, onko vierailijalla aktiivinen LinkedIn-profiili vai ei ja onko hän hyväksynyt heidän käyttöehtonsa. Tästä syystä se luokitellaan seuranta-/kohdentamisevästeeksi.

 

Pardot
Salesforce Pardot is the Marketing Automation platform we use to communicate with those who have chosen it. The cookies are used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as an identifier. The cookies are set only when visiting our company pages, and they help us provide visitors with relevant information.

Host: pardot.com
Name: visitor_id700283-hash; visitor_id#####
Description: This is a cookie pattern that appends a unique identifier for a website visitor, used for tracking purposes. The cookies in this domain have a lifespan of 10 years.
Lifespan:10 years

Host: go.pardot.com
Name: pardot, lifespan: Session
Name: visitor_id700283-hash, Lifespan:10 years
Description: This domain is owned by Pardot, a marketing automation platform which provides lead generation services to businesses.

Host: pi.pardot.com
Name: lpv700283, lifespan: a few seconds,
Name: visitor_id700283-hash, lifespan:10 years
Name: pardot, lifespan: Session
Name: visitor_id#####, lifespan:10 years
Description: This domain is owned by Pardot, a marketing automation platform which provides lead generation services to businesses.


YouTube
Upotamme virallisen YouTube-kanavamme videoita sivuillemme käyttäen YouTuben yksityisyyssuojaa. Tämä tila voi tallentaa evästeitä tietokoneellesi, kun napsautat YouTube-videosoitinta, mutta YouTube ei kerää upotettujen videoiden katselusta evästetietoja katselukokemuksen personoimiseksi.
Lue lisää YouTube-videoiden upottamisesta.

 

Google (IDE; test_cookie)
Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, kuinka vierailijat käyttävät sivustoamme. Käytämme tietoja raporttien koontiin ja verkkosivuston kehittämiseen. Kerätty tieto ei ole suoraan yhdistettävissä kehenkään luonnolliseen henkilöön. Keräämme tietoa esimerkiksi sivuston käyttäjämäärästä sekä siitä, miltä sivuilta käyttäjät ovat sivuillemme tulleet ja millä sivuilla he vierailevat.

Lue yleiskatsaus Googlen tietosuojasta ja datan turvaamisesta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Lähde: doubleclick.net
Eväste: IDE, säilytysaika: vuosi
Eväste: IDE, säilytysaika: 2 vuotta
Eväste: test_cookie, säilytysaika: muutamia sekunteja
Kuvaus: Tämän sivuston omistaa Doubleclick (Google). Doubleclick-palvelu on Googlen reaaliaikainen mainosvaihtoalusta.

 

Lähde: adform.net
Eväste: uid, säilytysaika: muutamia sekunteja
Eväste: C, säilytysaika: kuukausi
Kuvaus: Tämän sivuston omistaa Adform. Adform-palvelu on reaaliaikainen mainosnäyttöjen ostopalvelu kohdennetuille yleisöille.

Lähde: embed.tawk.to
Eväste: awxxxx
Kuvaus: Evästeen avulla kirjataan, minkä yhteistyökumppanin sivustolta saavut verkkosivulle. Se asetetaan, kun napsautat yhtä linkeistämme, ja sen avulla mainostajalle ja meille ilmoitetaan, miltä sivulta saavuit.
Säilytysaika: muutamia sekunteja

Lähde: tawk.to
Eväste: __cfduid, säilytysaika: muutamia sekunteja
Eväste: ss, säilytysaika: istunto
Kuvaus: Tämän sivuston omistaa Adform. Adform-palvelu on reaaliaikainen mainosnäyttöjen ostopalvelu kohdennetuille yleisöille.

Lähde: va.tawk.to
Eväste: awxxxx, säilytysaika: 5 kuukautta
Eväste: aw, säilytysaika: 6 kuukautta
Kuvaus: Evästeen avulla kirjataan, minkä yhteistyökumppanin sivustolta saavut verkkosivulle. Se asetetaan, kun napsautat yhtä linkeistämme, ja sen avulla mainostajalle ja meille ilmoitetaan, miltä sivulta saavuit.

 

Kuinka voin muuttaa evästeasetuksiani?

Monissa verkkoselaimissa voidaan hallita useimpia evästeitä selaimen asetuksista. Lisätietoja evästeistä, myös siitä, miten voi saada tietoa asetetuista evästeistä, löytyy verkkosivustoilta www.aboutcookies.org ja www.allaboutcookies.org.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta suosituissa selaimissa:

Jos haluat tietoa jostain muusta selaimesta, vieraile kyseisen selaimen kehittäjän verkkosivustolla.

Kontakti
Intrum AB (publ)
Sicklastråket 4
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Päivitetty viimeksi: 26.10.2020

Käyttöehdot

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot ja tälle verkkosivustolle linkitettyjen Intrumin yhtiöiden tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi koskien Intrumia, tämän tytäryhtiöitä ja kumppaneita sekä näiden tarjoamia palveluja.

Emme myy verkkosivuston kautta arvopapereita, eikä sivustoon tule luottaa sijoituspäätöksissä.

Verkkosivustolla olevat tiedot tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”, ilman minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista takuuta tai ehtoa, muun muassa myyntikelpoisuutta, tarkoitukseen soveltuvuutta tai tekijänoikeuden loukkaamattomuutta koskevaa hiljaista takuuta tai ehtoa. Mikään tällainen hiljainen ehto tai takuu ei täten ole pätevä.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että Intrum ei ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu tällä verkkosivustolla tai millä tahansa muulla hyperlinkitetyllä verkkosivustolla sijaitsevien tietojen ja aineistojen käytöstä. Vahingoiksi lasketaan muun muassa menetetyt liikevoitot, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmien menetys ynnä muut. Emme ole vastuussa vahingoista, vaikka meille olisi erikseen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tällä verkkosivustolla voidaan mainita muita sivustoja tai antaa linkkejä muihin sivustoihin, joita Intrum ei hallinnoi. Intrum ei täten ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä, eikä sivuston mainitseminen ole merkki Intrumin tuesta kyseiselle sivustolle. Intrum tarjoaa nämä linkit sinun käyttömukavuutesi vuoksi.

Käyttäjät saavat ladata ja tulostaa tällä verkkosivulla olevia aineistoja katselua, lukemista ja viittaamista varten. Kaikenlainen muu tällä sivustolla olevien aineistojen kopiointi, jakelu ja muokkaus sekä sähköisessä että fyysisessä muodossa on ehdottomasti kielletty ilman suoraa kirjallista ennakkolupaa Intrumilta.

Internetissä olevien ohjelmistojen käyttöön liittyy aina luontaisia riskejä, ja Intrum kehottaa sinua varmistamaan, että ymmärrät kaikki riskit ennen kuin lataat mitään ohjelmistoa Internetistä.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa lain sallimassa laajuudessa.

Copyright © 2001–2013 Intrum Justitia AB. Kaikki oikeudet pidätetään. Tällä verkkosivustolla olevan aineiston copyright kuuluu Intrum Justitialle, tämän tytäryhtiöille tai lisenssinantajille.

Julkaisemissamme lehdistötiedotteissa voidaan käyttää ennakoivia sanamuotoja (forward-looking statement). Ennakoivalla sanamuodolla ilmaistaan muuta kuin historiallista faktaa. Ennakoivan sanamuodon merkkinä käytetään myös sellaisia sanoja, kuten ”odottaa”, ”olettaa”, ”uskoa”, ”suunnitella”, ”ohjata” yms. Tällaiset ennakoivat sanamuodot perustuvat aina Intrumin tekemiin, kirjoitusajankohtana kohtuullisiin oletuksiin. Ennakoivien sanamuotojen tuloksia ei pystytä takaamaan, koska niihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamia, jotka saatetaan myöhemmin havaita vääriksi ja joiden takia Intrum Justitian todellisen tuloksen ja odotetun tuloksen tai muun ennakoivan sanamuodon avulla tehdyn olettaman välille saattaa aiheutua merkittävä ero.

Riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamia, jotka saattavat vaikuttaa Intrumin tulokseen ovat muun muassa: mahdollisuus, että taloudellinen tai muu tilanne johtaa Intrumin tuotteiden ja palvelujen kysynnän maailmanlaajuiseen heikkenemiseen; Intrumin kasvusuunnitelman onnistunut toteutuminen, mukaan lukien Intrumin ehtoihin suunnittelemien taloudellisen joustavuuden tavoitteiden toteutuminen; luotonhallinta-alan ja  markkinoiden muutokset, mukaan lukien asiakkaiden palvelu- tai tuotemieltymysten muutokset; kilpailupaineesta johtuvat hinnanalennukset ja/tai markkinaosuuden pienentyminen; ulkomaaninvestointeihin ja -toimintoihin liittyvät riskit, mukaan lukien ulkomaan taloustilanne, valuuttakurssien muutokset, regulatiivinen ympäristö ja kulttuuriset tekijät; Intrumin viimeaikaisten ja tulevien yrityskauppojen, yhteenliittymien ja investointien integroinnin onnistuminen; Intrumin omisteisen tiedon tai teknologian suojaamisen onnistuminen; tärkeään liikeomaisuuteen kohdistuva mahdollinen menetys, kuten datakeskuksen kapasiteetin menetys tai televiestintäyhteyksien tai energianlähteiden katkos; lainsäädännöllisessä, kirjanpidollisessa, regulatiivisessa ja kaupallisessa ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat Intrumin mahdollisuuksiin kerätä, hallinnoida, koostaa ja käyttää dataa; Intrumin kyky houkutella avaintyöntekijöitä ja pitää nämä palveluksessaan; ja kilpailukyvylliset vaikutukset, jotka euroon siirtymisellä voi olla Intrumin hinnoittelu- ja markkinointistrategioihin.

Intrum ei ota vastuuta päivittää ennakoivia sanamuotoja tulevien tapahtumien tai olosuhteiden johdosta.

Evästeet

Kun vierailet verkkosivullamme, saatamme lähettää “evästeitä” (cookie) tietokoneellesi. Eväste on pieni tekstitiedosto tai tietue, jonka käyttämäsi verkkosivu voi sijoittaa tai tallentaa tietokoneellesi. Evästeet eivät itsessään sisällä mitään tunnistettavaa henkilötietoa. Jos kuitenkin luovutat tunnistettavia henkilötietoja meille (kuten rekisteröidyt Internet-palveluun tai saat meiltä salasanan), kyseinen tieto voidaan yhdistää evästeeseen tallennettavaan tietoon. Evästeitä on kahta tyyppiä. Ensimmäisessä tyypissä tiedosto tallennetaan tietokoneellesi pidemmäksi aikaa, ja tiedosto voi jäädä tietokoneellesi sammuttamisen jälkeen.

Tällaisen evästeen avulla voidaan esimerkiksi palauttaa verkkosivun käyttäjäasetukset edelliseltä vierailulta. Toista evästetyyppiä kutsutaan ”istuntoevästeeksi” (session cookie). Istuntoevästeet tallennetaan väliaikaisesti tietokoneesi muistiin, kun vierailet verkkosivulla. Istuntoevästeitä ei tallenneta tietokoneellesi pitkäksi aikaa, sillä ne häviävät, kun suljet verkkoselaimesi. Intrumin verkkosivusto ei käytä istuntoevästeitä.

Evästeiden estäminen

Useimmissa Internet-selaimissa on mahdollista asettaa selain estämään evästeet, pyyhkimään evästeet tietokoneen kovalevyltä tai antamaan ilmoituksen verkkosivun sisältämästä evästeestä ennen evästeen tallentamista. Näistä toiminnoista saat lisätietoa selaimesi käyttöohjeesta tai ohjetoiminnosta. Huomaathan, että kaikki verkkosivumme eivät välttämättä toimi oikein ilman evästeitä.

Tunnistettavat henkilötiedot

Emme kerää sinusta tunnistettavia henkilötietoja ilmoittamatta ja lupaa pyytämättä, emmekä myy tai vuokraa tällaista tietoa. Saatamme pyytää sinulta tunnistettavia henkilötietoja tietyn tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseksi tai liiketapahtuman käsittelemiseksi. Nämä tiedot voivat sisältää muun muassa sinun nimesi, nimikkeesi, postitusosoitteesi, laskutusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja/tai faksinumerosi. Tunnistettavia henkilötietoja kerätään ainoastaan tarpeen mukaan silloin, kun niitä tarvitaan tuotteen, palvelun tai tiedon tarjoamiseen tai liiketapahtuman käsittelyyn, tai silloin, jos saamme sinulta tietoja muusta syystä, kuten hakiessasi työpaikkaa.

Sekretesspolicy

Varför har vi tillgång till och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ingå och uppfylla det avtal som vi har med dig eller det företag som du representerar är behandling av dina personuppgifter nödvändig. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser eller i våra lokaler, beroende på hur du väljer att interagera med oss.  

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har lagliga skäl att göra det. Vi kan behandla dina personuppgifter för marknadsföring eller bildning och underhåll av kundrelation eller att försäkra säkerhet av vårt företag och våra anställda. Dina uppgifter kan även användas för att utföra våra lagstadgade skyldigheter liksom följa lagstiftningen som gäller bekämpande av penningtvätt.  Det innebär att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal där du eller det företag som du representerar är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal. Om det ligger i vårt legitima intresse kan vi också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster, utsikter, analyser, evenemang, utbildningar som kan intressera dig, eller kunna utföra oavvisliga eller nödvändiga uppgifter som förväntas av den affärsförbindelse som du representerar.

Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och varför?

Vi har endast nödvändig information för att hantera avtals- eller affärsförbindelser. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, din yrkestitel och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter när det gäller exempelvis bekämpande av penningtvätt kan vi också behöva pass eller liknande identifikationshandling och tillhörande information.

För säkerhet av våra anställda och för att hålla personuppgifter som vi behandlar skyddade kan vi be dig att uppge t.ex. ditt namn och kontaktuppgifter innan du kommer in i våra lokaler. Om vi inte har juridiska skyldigheter att behålla uppgifterna raderar vi dem efter en kort tidsperiod.

Vi har en lagstadgad skyldighet att överlämna dina personuppgifter när vi blir granskade av myndigheterna och att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Beroende på uppdragets art och det relevanta landet kan vi be en screeningexpert på avgöra om det finns omständigheter som skulle diskvalificera dig eller det företag du representerar från detta uppdrag.

Behandlar ni några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier personlig information d.v.s. så kallade ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv.  

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, telefon- och meddelandetjänster samt juridiska företrädare. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra klienter om du representerar en säljare som en del av de tjänster vi erbjuder dem och de statliga myndigheterna.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse. 

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell skuldindrivning kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller motsvarande tjänster som kan komma åt dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet enligt beslut av Europeiska kommissionen garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan också använda Privacy Shield -programmet, som är ett program där amerikanska företag kan förplikta sig att hålla en högre skyddsnivå för personuppgifter än den som krävs enligt amerikansk lag. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som krävs för det lagliga syfte som de erhålls för, så länge vi har ett legitimt intresse att behålla dem, t.ex. på grund av krav enligt bokföringslag eller fram till uppsägningen av vårt avtal och/eller den lagstadgade spärrperioden för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi har också en juridisk skyldighet att behålla dina personuppgifter under en viss tid för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om några säkerhetskopior returneras enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att samtidigt radera all data som eventuellt har föråldrats. 

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för automatiska beslut. 

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du ska känna dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter kan du ha rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter och vad betyder det?

Rätt till åtkomst:

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om följande:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka kategorier personuppgifter vi behandlar
 • Vem vi delar dina personuppgifter med
 • Hur länge vi behåller dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
 • Vad du har för rättigheter
 • Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
 • Om behandlingen omfattar automatiska beslut
 • Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna sekretesspolicy.
Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.

Rätt till korrigering:

Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.

Rätt att glömmas bort:

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, till exempel om vi behandlar dina personuppgifter längre än nödvändigt har du rätt att begära att vi raderar denna information.

Rätt till begränsning:

Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och tills vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner har du rätt till begränsad behandling. Då har vi rätt endast att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd eller om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.

Rätt att invända:

Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att invända mot vår behandling. Du har även rätt att invända mot behandling om behandlingen baserar sig på våra berättigade intressen. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att när som helst förneka direkt marknadsföring mot dig.

Rätt till uppgiftsportabilitet:

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på tillstånd eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan datacontroller.

Rätt att klaga:

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Dataombudsmannen. Mer information om Dataombudsmannen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Återtagande av tillstånd:

Intrum baserar inte sin behandling på tillstånd. Med tanke på att vissa behandlingsaktiviteter ska ske baserat på tillstånd har du dock rätt att ta tillbaka det och vi kommer därefter att upphöra med behandlingsaktiviteterna på denna juridiska grund.

Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om dina begäranden.

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?
Om du vill framställa ett klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vår dataskyddsansvarig så utreder vi dina bekymmer.
Dataskyddsansvarig: tietosuoja@intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom vår dataskyddsansvarig.

Privacy policy

For information about how we process personal data you have provided us with to execute the services we provide, please see here.

Why have we access to and process your data?

To enter into and fulfill the agreement we have with you or the company you are representing, processing of your personal data is necessary. We may also process personal data about visitors to our website(s) or physical locations, depending on how you choose to interact with us.

We will only process your personal data if we have a legal ground to do so. We may process your data in order to form and manage client and business relationships or to guarantee the safety of our employees and assets. Your data is also processed to fulfill our legal obligations under e.g. anti-money laundering legislation. This means that the processing is necessary for the performance of a contract to which you or the company you represent is party or in order to take steps at the request of you prior to entering into a contract. In accordance with our legitimate interests, we may also use your data to provide you with information about our services, prospects, analyses, events, trainings which is likely to be in your best interest or to execute necessary or desired tasks expected by the business relationship you represent.

Your data will be held securely in compliance with data protection legislation.

What personal data are we processing about you and why?

We hold only necessary information for the management of the contractual or business relationship. To be able to communicate with you and to ensure safe and true identification we hold information including but not limited to your name, job title and contact details address, telephone number and email.

To be able to comply with our legal obligations related to e.g. anti-money laundering we also may need passport or similar identification and related information.

For our employees’ security and to keep the personal data we process safeguarded we may request you to provide your name and contact details to enter into our location. Unless we have legal obligations to keep the records we will delete them after a short period of time.

We have a legal obligation to provide your personal data when we are audited by the authorities and to prevent, monitor and evidence fraud, anti-money laundering and other criminal activities.

Depending on the nature of the assignment and the relevant country, we may ask a anti-monely laundering screening expert to determine whether there are any circumstances which would disqualify you or the company you represent from that assignment.

Are you processing any sensitive data regarding me?

Unless otherwise agreed with you or is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims, we will not process special categories of personal information often known as ‘sensitive personal data’ such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership and data concerning health or sex life. 

Will you share my personal data with others?

We share your personal data with our suppliers that facilitate and/or provide parts of our services, e.g. printer and mail services, telephone and messaging services and legal representatives. We may also share your personal data with our Clients if you are representing a vendor which is part of the services we provide to them. We may also be obliged to disclose information to governmental authorities.

Our employees will have access to the personal data. In such a case, access will be granted only if necessary for the purposes described and only if the employee is bound by an obligation of confidentiality.

Will my personal data be transferred to another country?

As we are part of the Intrum group, we may transfer your data to another country. If we do, we will ensure there are suitable safeguards in place to comply with EU General Data Protection Regulation (GDPR). Generally, your personal data will not be transferred outside of the European Economic Area (EEA). However, we also use third-party service providers for storage or similar services. These service providers, which may be located outside of the EEA, including, but not limited to the United States, may access your data. We will never transfer your personal data outside of the EEA without ensuring the safety and protection of your personal data. Therefore we make sure that any recipients have signed the EU Standard Model Clauses, to justify the transfer, or that the European Commission has deemed the country to guarantee adequate level of data protection. We may also rely on the Privacy Shield program, where US companies participating in the program commit to a higher level of privacy protection than is required by US law. We may disclose information outside of these groups to help prevent fraud, or if required to do so by law. 

How long do you store my personal data?

We will retain your personal data as long as required for the lawful purpose for which it was obtained, as long as we have legitimate interest to keep it e.g. based on Accounting Act or until termination of our agreement and/or the statue barring period is due to be able to defend ourselves against legal claims. We are also legally obliged to keep your personal data for a period of time to prevent and detect fraud, detect and evidence anti-money laundering and for financial audits.

As far as our backups are concerned, we will also delete your data in our backups, when the back-up tape comes up for restore according to our backup policy. If a backup comes up for return of the data, we will at the same time fully delete all outdated data according to our retention periods. 

Will I be subject to automated decision-making?

We will not use your personal data for automated decision-making. 

What rights do I have?

It is important for us that you understand that we process your data safely and confidentially. Even if we do not need your permission to process your personal data, you have many rights in relation to the processing of your personal data.

Your rights  -  What does it mean?

Right to access:

You may request information on how we process your personal data, including information on:

 • Why we process your personal data
 • What categories of personal data we process
 • Who we share your personal data with
 • How long we store your personal data or the criteria for determining this period
 • What rights you have
 • From where we have received your personal data (if we have not received it from you)
 • If the processing includes automatic decision making
 • If your personal data has been transferred to a country outside of the EEA, how we ensure the protection of your personal data.

All the above information is available in this Privacy Policy.
You may also request a copy of the personal data we process about you. However, additional copies will be combined with a fee.

Right to correction:

It is important that we have the right information about you and urge you to let us know if any of your personal data is incorrect, e.g. if you have changed your name or moved.

Right to be forgotten:

If you consider that we process your personal data in an unlawful way, for example if we process your personal data longer than necessary, you may ask us to delete this information.

Right to restriction:

From the time you have requested us correct your personal data or if you have objected to the processing and until we have been able to investigate the issue or confirm the accuracy of your personal data or changed it in accordance with your instructions, you are entitled to restricted processing. This means that we may process your personal data only in accordance with your consent, if necessary with reference to legal claims, to protect someone else's rights or if there is an important public interest in the processing.
You may also request that we restrict the processing of your personal data if you consider the processing is unlawful but you do not want us to delete the personal data.

Right to objection:

On grounds relating to your particular situation, you may object to the processing we carry out and the processing we carry out on the basis of our legitimate interest. In such cases, we may continue processing only if we can show compelling justifying reasons that out-weigh your interests, rights and freedoms. However, we may always process your personal data if it is required for exercise or defense of legal claims. You also the right to at any time object to direct marketing.

Right to data portability:

You may request to have your personal data that you have provided to us for processing based on consent or to fulfil a contract, provided to you in a structured, widely used and machine-readable format. You also have the right to request us to transfer that information to another data controller.

Right to lodge a complaint:

If you consider that we do not follow the applicable data protection legislation, you are entitled to lodge a complaint with the competent data protection authority. You can find further information about the Data Protection Ombudsman and their complaints procedure at www.tietosuoja.fi.

Withdrawal of consent:

In situations where our processing activities should be based on your consent, you have the right to withdraw it and we will consequently stop the processing activities based on this legal ground.

We will also notify others we may have shared your personal data with of your requests.

How to complain about the use of your data or exercise my rights?

If you wish to raise a complaint about how we handle your personal data, including in relation to any of the rights outlined above, you can contact our Data Protection Officer and we will investigate your concerns.

Data Protection Officer: tietosuoja@intrum.com

If you have any further questions on how we process your personal data you may contact us through our Data Protection Officer.