Tietosuojaseloste: Intrumin asiakkaat

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme henkilötietojasi tarjoamiemme palvelujen, kuten perintätoiminnan ja saatavien oston, toteuttamisen yhteydessä.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille perintää varten, jos maksuja ei suoriteta alkuperäisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille myös, jos olemme ostaneet velkasi sopimuskumppaniltasi. Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa meille muiden luotonhallintapalveluiden, kuten laskunvälitys-, laskutus-, reskontra-, luottotieto- ja rahoituspalveluiden toteuttamista varten.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä tapauksessa, että tietojen käsittelyyn on lainmukainen peruste.  Käsittely voi olla tarpeen aiemman sopimuskumppanisi tai meidän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa olet osapuolena. Käsittely voi olla tarpeen myös lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Edellä mainituista syistä välttämätön henkilötietojen käsittely on siten sallittua, vaikka et antaisi käsittelyyn suostumustasi.

Silloin, kun se on sopimuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeen tai oikeutetun etumme mukaista, voimme tarkistaa hallussamme olevien henkilötietojen oikeellisuuden ja täydentää henkilötietojasi hankkimalla tietoja eri lähteistä, kuten luottotietotoiminnan harjoittajilta, säilyttämistämme asiakastiedoista ja julkisista rekistereistä. Voimme myös käyttää pisteytystä tarkoituksenmukaisen perintätavan valitsemiseksi sekä luovuttaa tietojasi hyväksytyille ulkopuolisille tahoille, kuten perintätoimistoille, luottotietotoiminnan harjoittajille tai viranomaisille.

Emme myöskään tarvitse suostumustasi saatavien ostoon liittyvien palveluiden yhteydessä. Kun olemme ostaneet velkasi, meistä tulee uusi sopimuskumppanisi. Periessämme myöhemmin näitä saatavia, perinnän perusteena on meidän ja sinun välisen sopimuksen täyttäminen, jonka yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella.

Suostumuksesi perusteella tietoja perintäasioistasi ja perintähistoriastasi voidaan kertaluontoisesti luovuttaa luotonmyöntäjälle tai palveluntarjoajalle osana luotonhakuprosessia.

Säilytämme henkilötietojasi turvallisesti tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi?

Säilytämme sinusta tarjoamiemme palvelujen toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Viestintää sekä turvallista ja asianmukaista tunnistamista varten tarvitsemme nimen, henkilötunnuksen, syntymäajan ja yhteystiedot, kuten osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Maksukyvyn arviointia sekä maksusuunnitelmien laatimista ja saatavien valvontaa varten säilytämme myös sinua koskevia taloudellisia tietoja. Näitä voivat olla muun muassa maksuviivästys- ja luottohistoriatiedot sekä tiedot velasta, tuloista, varallisuudesta, luotosta, maksuhistoriasta ja luottoluokituksesta. 

Jotta voimme paremmin ymmärtää tilanteesi ja tehdä tapauksesi käsittelyä koskevia perusteltuja päätöksiä, säilytämme myös mahdollisesti ilmoittamasi syyt maksamatta jättämiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi henkilökohtaiset tai perhesyyt tai työhön liittyvät seikat.

Tarvitsemme säilyttämiämme henkilötietoja myös oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai muun täytäntöönpanoperusteen hankkimiseksi. Käytämme henkilötietoja myös varmistaaksemme, että hyvää perintätapaa noudatetaan. Esimerkiksi maksuhistoriatietojasi ja aikaisempien perintätoimien tuloksia saatetaan käyttää pisteyttämiseen parhaan perintätavan valitsemiseksi. Henkilötietojasi saatetaan käyttää ja esimerkiksi puhelinkeskusteluja nauhoittaa asiakaspalvelijoidemme kouluttamista ja oikeuksiesi dokumentointia varten. Poistamme henkilötietoja sisältävät nauhoitteet kuuden kuukauden kuluttua ellei niiden säilyttämiseen ole lakisääteistä velvollisuutta.

Meillä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa henkilötiedot viranomaistarkastusten yhteydessä. Meillä on myös lakisääteinen velvollisuus pyrkiä torjumaan ja valvomaan petoksia, rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa sekä luovuttaa näihin liittyviä tietoja viranomaisille.

Osana yritysvastuutamme ja tarjoamiamme palveluita tuotamme myös tunnistamattomiksi tehtyjä eli anonymisoituja tilastotietoja, pistetauluja ja analyyseja, joiden lähtökohtana saatetaan käyttää myös sinun tietojasi.

Hallussamme olevia sinua koskevia tietoja saatetaan anonymisoinnin jälkeen käyttää apuna liiketoimintamme kehittämisessä. Henkilötietojasi saatetaan kuitenkin käyttää sellaisinaan, jos se on tarpeen tietojesi turvaamiseksi tietojärjestelmämuutosten yhteydessä

Ellei kanssasi ole toisin sovittu tai ellei se ole välttämätöntä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi, emme käsittele niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja (katso jäljempänä). 

Käsittelemmekö arkaluonteisia tietoja?

Ellei kanssasi ole toisin sovittu tai ellei se ole välttämätöntä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi, emme käsittele henkilötietojen erityisryhmiä eli niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua tai etnistä taustaa, poliittista, uskonnollista tai aatteellista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä, terveydentilaa tai sukupuolielämää koskevia tietoja. 

Saattaa kuitenkin olla etusi mukaista ilmoittaa meille takaisinmaksukykyysi vaikuttavista henkilökohtaisista seikoista tai sosiaalisesta suoritusesteestä. Näin voimme ryhtyä kohtuullisiin toimiin tarpeittesi tai vaatimustesi huomioimiseksi. Voimme esimerkiksi sopia tauoista maksujärjestelyissä, antaa aikaa hakea maksutonta ja riippumatonta velkaneuvontaa tai muuttaa maksujärjestelyä. Sosiaalista suoritusestettä lukuun ottamatta emme tallenna mahdollisesti ilmoittamiasi arkaluontoisia tietoja mihinkään tietojärjestelmäämme.

Käytämme näitä tietoja auttamiseesi. Tietoja säilytetään niin kauan kun se on tätä tarkoitusta varten tarpeen tai siihen asti kun tietojen käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tarvitseeko sinun toimittaa meille henkilötietojasi?

Sinun ei tarvitse toimittaa meille henkilötietojasi. Valtaosa käsittelemistämme henkilötiedoista on peräisin muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi. Saamme tietoja alkuperäiseltä sopimuskumppaniltasi ja täydennämme tietoja luottotietoyrityksiltä, julkisista rekistereistä, palveluista ja viranomaisilta saamillamme tiedoilla sekä meille sinusta aikaisemmin kertyneillä maksuhistoriatiedoilla.

Voit kuitenkin halutessasi toimittaa meille täydentäviä henkilötietoja. Tällaiset tiedot voivat olla avuksi tapauksesi käsittelyssä, mikä on yleensä sinun etusi mukaista. Sinulla saattaa esimerkiksi olla maksun laiminlyöntiin pätevä syy, josta haluat ilmoittaa meille. Jos sovimme kanssasi velan maksua helpottavasta maksujärjestelystä, saatat haluta ilmoittaa tietoja, jotta maksujärjestely olisi kohtuullinen ja yksilöllisen tilanteesi mukainen.

Luovutammeko henkilötietoja ulkopuolisille?

Saatamme luovuttaa henkilötietoja palveluntarjoajille, jotka avustavat meitä tai tuottavat osan palveluistamme. Tällaisia ovat esimerkiksi tulostus- ja postituspalvelut, puhelin- ja viestiliikennettä tarjoavat palvelut sekä asianajopalvelut sekä Intrum-konsernin sisäiset palveluntarjoajat. Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi toimeksiantajallemme (sinun sopimuskumppanisi), luottotietotoiminnan harjoittajille ja viranomaisille.

Työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihin. Työntekijä saa pääsyn henkilötietoihisi ainoastaan, jos se on edellä kuvattuja tarkoituksia varten tarpeellista ja työntekijää sitoo salassapitovelvollisuus.

Siirretäänkö henkilötietoja ulkomaille?

Olemme osa Intrum-konsernia, joten tietoja saatetaan siirtää toiseen maahan. Siinä tapauksessa huolehdimme siitä, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia asianmukaisia suojatoimia noudatetaan. Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Kansainvälisen perinnän yhteydessä tietojasi saatetaan luovuttaa kohdemaassa toimivalle asiamiehellemme. Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka huolehtivat käsittelemiemme tietojen säilyttämisestä tai joilla saattaa olla pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin. Nämä palveluntarjoajat saattavat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella, muun muassa Yhdysvalloissa. Emme koskaan siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle varmistamatta henkilötietojen suojaa ja turvallista käsittelyä. Sen vuoksi huolehdimme siitä, että mahdolliset vastaanottajat ovat allekirjoittaneet EU:n mallisopimuslausekkeet ennen siirtoa tai että kyseisen maan tietosuojalainsäädäntö takaa Euroopan komission päätöksen mukaan riittävän suojan. Saatamme luovuttaa tietoja näiden ryhmien ulkopuolelle siinä tapauksessa, että lainsäädäntö edellyttää sitä, esimerkiksi petosten torjumiseksi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sitä laillista tarkoitusta varten, johon tiedot kerättiin, tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu säilyttää tiedot.  Säilytysaika voi määräytyä esimerkiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain tai kirjanpitolain asettamien vaatimusten mukaisesti. Säilytämme tietoja myös niin kauan, että vanhentumisaika erilaisten korvausvaatimusten esittämiselle on kulunut voidaksemme puolustaa itseämme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Meillä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää henkilötietoja tietyn ajan petosten ja rahanpesun torjumista, havaitsemista ja toteen näyttämistä sekä tilintarkastusta varten. Tilastointia varten säilytetyt tiedot ovat tarkasti tunnistamattomiksi muutettuja.

Tiedot poistetaan aina kokonaan myös varmuuskopioista siinä vaiheessa kun tiedot sisältävä tallennusmedia käytetään uudelleen varmuuskopiointikäytäntömme mukaisesti. Mikäli pidempään säilytettävältä tallennusmedialta palautetaan tiedostoja, samassa yhteydessä sieltä poistetaan muut, mahdollisesti vanhentuneet tiedot määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti.

Olenko automaattisen päätöksenteon kohteena?

Parhaan perintätavan määrittämiseksi ja tarpeettomien perintäkulujen välttämiseksi voimme käyttää automaattista päätöksentekomenettelyä. Se on myös tarpeen tapauksesi käsittelemiseksi tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Automaattisessa päätöksentekomenettelyssä voidaan käyttää pisteytystä ratkaistaessa miten tapauksesi käsittely etenee. Pisteytys pohjautuu tekemiimme maksutapatutkimuksiin, joiden avulla ennakoimme tulevaa maksukäyttäytymistäsi hyödyntäen meille kertyneiden maksutapatietojesi lisäksi julkisia verotus- ja maksuhäiriötietojasi sekä ikääsi ja asuinpaikkaasi. Pisteytys tehdään automatisoidusti ja pistemäärän perusteella ratkaistaan esimerkiksi se, jatketaanko vapaaehtoista perintää vai onko meidän syytä siirtää velkasi oikeudelliseen perintään tai ulosottoon.  

Vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä käytetty automaattinen päätöksenteko ei näkemyksemme mukaan tuota oikeusvaikutuksia tai muita vastaavia merkittävästi sinuun kohdistuvia vaikutuksia, koska se ei vaikuta aikaisemmin tekemäsi sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.  Sinä et yleensä saa tietoja tapauksesi yksittäisestä pistemäärästä. Jos katsot, että olemme pisteytyksen vuoksi käsitelleet tapaustasi epäoikeudenmukaisesti, voit kuitenkin pyytää meitä arvioimaan pisteytystä uudelleen siten, että pisteytykseen osallistuu ihminen.

Mitä oikeuksia sinulla on?

On tärkeää, että ymmärrät, että käsittelemme henkilötietojasi luotettavasti ja turvallisesti. Vaikka emme tarvitse suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on kuitenkin monia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Tarkastusoikeus 
Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Tämä koskee muun muassa seuraavia tietoja:

  • Miksi käsittelemme henkilötietojasi
  • Mitä henkilötietoryhmiä käsittelemme
  • Kenelle luovutamme henkilötietoja
  • Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja tai säilyttämisajan määrittämisen perusteet
  • Mistä olemme saaneet henkilötietosi (ellemme ole saaneet niitä sinulta)
  • Liittyykö käsittelyyn automaattista päätöksentekoa
  • Jos henkilötietosi on siirretty Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, kuinka olemme varmistaneet henkilötietojen suojan

Kaikki edellä mainitut henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on esitetty tässä tietosuojaselosteessa. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Ylimääräisistä jäljennöksistä veloitetaan kuitenkin maksu.

Korjausoikeus 
On tärkeää, että hallussamme olevat tiedot pitävät paikkansa. Jos henkilötiedoissa on virheitä (esimerkiksi nimen- tai osoitteenmuutoksen takia), niistä on hyvä ilmoittaa meille.

Oikeus tulla unohdetuksi 

Jos mielestäsi käsittelemme henkilötietoja lainvastaisesti, esimerkiksi tarpeettoman pitkään, voit pyytää meitä poistamaan tiedot.

Oikeus rajoittamiseen 

Henkilötietojensa korjaamista pyytäneellä tai niiden käsittelyä vastustaneella henkilöllä on oikeus rajoitettuun käsittelyyn, kunnes olemme ehtineet selvittää asian, vahvistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden tai muuttaa niitä saamiemme ohjeiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan tällöin käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten yhteydessä, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeän yleisen edun edellyttäessä käsittelyä.

Voit myös vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, jos käsittely on mielestäsi lainvastaista, mutta et halua, että henkilötiedot poistetaan.

Vastustamisoikeus 
Jos haluat, että automaattista päätöksentekoa arvioidaan uudelleen, voit vastustaa asian käsittelyä. Voit vastustaa käsittelyä myös, mikäli käsittelyn perusteena on meidän tai asiakkaamme oikeutettu etu. Tällöin jatkamme tietojen käsittelyä vain siinä tapauksessa, että kykenemme perustelemaan tämän sinun etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi painavammilla pakottavilla syillä. Meillä on kuitenkin aina oikeus käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on myös koska tahansa oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa suoramarkkinointia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Sinulla on oikeus saada meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille käsiteltäviksi suostumuksen perusteella tai sopimuksen toteuttamiseksi. Sinulla on myös oikeus pyytää, että kyseiset tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus 
Jos olet tyytymätön vastaukseemme tai katsot, että käsittelemme tietojasi epäoikeudenmukaisesti tai lainvastaisesti, voit valittaa tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa tietosuojavaltuutetusta ja valitusmenettelystä on saatavissa osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Suostumuksen peruuttaminen 
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus niiden käsittelytoimenpiteiden osalta, jotka perustuvat suostumukseen. Siinä tapauksessa lopetamme suostumukseen perustuvat käsittelytoimenpiteet. 

Ilmoitamme oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvistä pyynnöistäsi myös muille tahoille, joille olemme mahdollisesti luovuttaneet henkilötietojasi.

Miten voit valittaa tietojesi käytöstä tai käyttää oikeuksiasi?

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä tai johonkin edellä mainittuun oikeuteesi liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme asian selvittämiseksi.

Tietosuojavastaava: tietosuoja@intrum.com

Tietosuojavastaavamme vastaa mielellään tarkempiin kysymyksiisi siitä, miten käsittelemme henkilötietoja.